Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2004


 • Phạm Quốc Anh (2004)

 • Electronic Resources; Tư tưởng Hồ Chí Minh-nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho việc xây dựng và không ngừng hoàn thiện hoạt động tư pháp, thực hiện cải cách tư pháp hiện nay: Tư tưởng Hồ Chí Minh về mục tiêu và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam-cơ sở xuất phát điển của hoạt động tư pháp và cải cách tư pháp; Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền-hòn đá tảng của sự ...

 • -


 • Dương Trung Ý (2014)

 • Trình bày vai trò Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhà nước và toàn xã hội trong công tác dân vận. Đảng đề ra quan điểm, đường lối tiến hành dân vận, trực tiếp tiến hành công tác dân vận, lãnh đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị tiến hành công tác dân vận, giám sát kiểm tra các tổ chức Đảng và đảng viên, lãnh đạo sơ kết tổng kết thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách nhà&#x...

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2015)

 • Nội dung tập 55 phản ánh hoạt động của Đảng trong năm 1996. Trong năm này, Đảng đã tập trung sức lực và trí tuệ để tiếp tục lãnh đạo và chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội. Đời sống vật chất của đại bộ phận nhân dân được cải thiện. Trình độ dân trí và mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân khá hơn trước. Các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói, giảm nghèo được toàn dân hưởng...

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2004)

 • Nội dung tập 32 phản ánh sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong năm 1971. Trong năm này, cách mạng Việt Nam có những chuyển biến quan trọng. Ở miền Bắc, trong sự nghiệp khôi phục và phát triển kinh tế, nhân dân ta đã thu được một số kết quả có ý nghĩa to lớn trên mặt trận nông nghiệp và công nghiệp nhờ chính sách chú trọng chỉ đạo sản xuất, khuyến nông, chấn chỉnh quản lý... Ở miền ...

 • Sách


 • Hội đồng xuất bản Hồ Chí Minh toàn tập (2000)

 • Nội dung tập cuối cùng của bộ sách bao gồm những bài viết, bài nói, thư từ, điện văn... của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày l tháng l năm 1966 đến khi Người từ biệt thế giới này. Đây là những năm tháng đầy thử thách, khó khăn và quyết liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Sự phá sản của chiến lược "chiến tranh đặc biệt" đã đẩy Mỹ - ngụy vào một cuộc khủng hoảng chính...