Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Sách


 •  (1971)

 • Các văn kiện của Trung ương Đảng về vấn đề thống nhất Mặt trận dân tộc từ năm 1930 - 1970, gồm sách lược vắn tắt của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, báo cáo về công tác cách mạng và lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

 • Sách


 •  (1973)

 • Tập hợp các phần trích các văn kiện chính của Đảng Cộng sản Việt Nam (các nghị quyết, chỉ thị, thông tư v.v... của các Đại hội Đảng, của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng) được sắp xếp theo thứ tự thời gian, gắn với lịch sử vận động cách mạng của dân tộc tập trung vào công tác vận động, giáo dục, rèn luyện thanh niên, dìu dắt thanh niên tiến lên- dưới sự lãnh đạo của Đảng- hoàn thành vai trò và nhiệm vụ của thanh niên nói chung và của Đoàn Thann niên CSHCM nói riêng.

 • Văn kiện


 •  (2002)

 • Nội dung tập 21 phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1960. Ở miền Bắc: công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp, công thương nghiệp tư bản tư doanh, tiểu, thủ công nghiệp và những người buôn bán nhỏ đã căn bản hoàn thành. Ở miền Nam: phong trào đồng khởi diễn ra ở hầu khắp các địa phương và giành được những thắng lợi to lớn, đẩy chế độ Mỹ - Diệm vào cuộc khủng hoảng chính trị; đồng thời đưa cách mạng miền Nam chuyển sang giai đoạn mới

 • Văn kiện


 •  (2003)

 • Nội dung tập 26 phản ánh sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1965. Trong năm 1965, cách mạng nước ta có nhiều biến đổi quan trọng, thắng lợi to lớn của quân và dân trên chiến trường miền Nam đã cơ bản đập tan chiến lược "chiến tranh đặc biệt" của đế quốc Mỹ, buộc chúng phải chuyển sang chiến lược "chiến tranh cục bộ" với việc ồ ạt đưa quân Mỹ và chư hầu vào miền Nam, tăng cường chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân đối với miền Bắc

 • Văn kiện


 •  (1999)

 • Nội dung tập 4 (1932-1934) gồm chủ yếu các văn kiện mới công bố lần đầu. Phần văn kiện chính bao gồm: Chương trình hành động của Đảng Cộng sản Đông Dương, Chương trình hành động, Cương lĩnh của Công hội, Nông hội, Thanh niên Cộng sản đoàn, các nghị quyết của Ban Chỉ huy ở ngoài với các đại diện trong nước của Đảng Cộng sản Đông Dương, Thông cáo của các Xứ uỷ, các tác phẩm của các lãnh tụ tiền bối: Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập và thư của Ban Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương gửi các Đảng Cộng sản Pháp, Tàu, Ấn Độ, Nhật, Xiêm.

 • Văn kiện


 •  (1999)

 • Nội dung tập 3 phản ánh hoạt động của Đảng trong năm 1931 với cao trào cách mạng đầu tiên 1930-1931 dưới sự lãnh đạo của Đảng.

 • Văn kiện


 •  (2001)

 • Nội dung tập 15 phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1954, là năm đánh dấu bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và can thiệp Mỹ; là năm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng và Chính phủ tập trung chỉ đạo cuộc Tổng tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954 mà đỉnh cao là Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử

 • Văn kiện


 •  (2003)

 • Nội dung tập 24 phản ánh hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ta năm 1963, một năm có vị trí rất quan trọng đối với việc hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ nhất phát triển kinh tế quốc dân (1961-1965) do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng đề ra

 • Văn kiện


 •  (2002)

 • Nội dung tập 19 phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1958.Sau ba năm khôi phục kinh tế, từ 1958, Đảng lãnh đạo nhân dân phát triển và cải tạo nền kinh tế quốc dân theo kế hoạch 3 năm (1958-1960) tiến dần lên chủ nghĩa xã hội