Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2005)

 • Nội dung tập 43 phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1982. Sự kiện quan trọng nhất diễn ra trong năm 1982 là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng.

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2015)

 • Nội dung tập 55 phản ánh hoạt động của Đảng trong năm 1996. Trong năm này, Đảng đã tập trung sức lực và trí tuệ để tiếp tục lãnh đạo và chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội. Đời sống vật chất của đại bộ phận nhân dân được cải thiện. Trình độ dân trí và mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân khá hơn trước. Các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói, giảm nghèo được toàn dân hưởng...

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2007)

 • Nội dung tập 52 phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1992 và 6 tháng đầu năm 1993, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII. Sau Đại hội VII, cách mạng nước ta đứng trước thời cơ mới và những thách thức mới. Tiếp theo sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô, chủ nghĩa xã hội thế giới tạm thời lâm vào thoái trào, phong trào cách mạng, phong tr...

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2007)

 • Nội dung tập 53 phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng từ tháng 6-1993 đến hết tháng 12-1994. Từ sau Đại hội VII, tình hình thế giới diễn biến nhanh chóng và phức tạp. Chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ. Các thế lực thù địch ra sức hoạt động chống phá công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta. Trước thách thức mới, với sự nhạy bén chính trị và k...

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2006)

 • Nội dung tập 47 phản ánh hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong năm 1986. Năm 1986, Đảng đã tập trung lãnh đạo khắc phục những sai lầm về giá - lương - tiền, đồng thời có những hoạt động tích cực và sôi động chuẩn bị cho Đại hội VI của Đảng.

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2007)

 • Nội dung tập 50 phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng từ tháng 1-1990 đến tháng 5-1991. Trên bình diện quốc tế, đây là thời điểm lịch sử diễn ra những biến cố lớn: do sự phá hoại điên cuồng và thâm độc của chủ nghĩa đế quốc, cùng với những mâu thuẫn nội tại tích tụ lâu ngày không được giải quyết, các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu lâm vào khủng hoảng và lần lượt sụp đổ, Liên Xô ...

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2006)

 • Nội dung tập 48 phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1987. Năm 1987 là năm mở đầu việc thực hiện đường lối đổi mới do Đại hội VI của Đảng đề ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội ở nước ta đã phát triển đến mức đặc biệt nghiêm trọng: Sản xuất đình trệ, lưu thông ách tắc; lạm phát ba con số, ngân sách thâm hụt, vật giá leo thang; đời sống nhân dân ...

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2007)

 • Nội dung tập 54 phản ánh việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII và chuẩn bị Đại hội lần thứ VIII của Đảng.

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2015)

 • Nội dung tập 58 phản ánh hoạt động của Đảng trong năm 1999. Năm 1999 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng và bắt đầu chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng.