Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 2015


  • Phạm Ngọc Anh (2015)

  • Tập trung tâm huyết và trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân để xây dựng, thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương, chính sách và hoạt động thực tiễn hợp lòng dân, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, chú trọng vào những vấn đề nhạy cảm được nhân dân đặc biệt quan tâm -- Xây dựng và thực hiện có hiệu quả chiến lược cán bộ đúng đắn -- Các chính sách thực tiễn phải có tác dụng...

  • 2014


  • Nguyễn Hữu Đổng (2014)

  • Các Đảng chính trị khi thực hiện vai trò cầm quyền đều phải sử dụng đến công cụ quyền lực. Nghĩa là các Đảng chính trị đều có quyền lực của mình. Quyền lực của Đảng cầm quyền là quyền chi phối, định hướng đối với nhà nước để thực hiện cương lĩnh, mục tiêu của Đảng đó. Việc chi phối, định hướng đối với nhà nước của Đảng cầm quyền để thực hiện mục tiêu, cương lĩnh của Đảng được diễn ...

  • Sách


  • Chương trình viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước (2007)

  • Nội dung cuốn sách viết về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của cố Tổng Bí thư Trường Chinh, là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là người đảng viên cộng sản kiên cường suốt đời trung thành, tận tuỵ phấn đấu vì sự nghiệp cách mạng của đất nước, là nhà lãnh đạo có uy tín của Đảng, nhân dân và quân đội ta.