Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Phạm Tất Thắng (2017-08)

 • Trong những năm qua, Đảng ta đặc biệt coi trọng thực hiện công tác xây dựng Đảng, đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị, góp phần từng bước ngăn chận và đẩy lùi tiêu cực, suy thoái trong Đảng. Tuy nhiên bên cạnh đó còn một số vấn đề đáng quan ngại vẫn còn tồn tại, để ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng c...

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2005)

 • Nội dung tập 43 phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1982. Sự kiện quan trọng nhất diễn ra trong năm 1982 là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng.

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2015)

 • Nội dung tập 55 phản ánh hoạt động của Đảng trong năm 1996. Trong năm này, Đảng đã tập trung sức lực và trí tuệ để tiếp tục lãnh đạo và chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội. Đời sống vật chất của đại bộ phận nhân dân được cải thiện. Trình độ dân trí và mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân khá hơn trước. Các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói, giảm nghèo được toàn dân hưởng...

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2007)

 • Nội dung tập 50 phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng từ tháng 1-1990 đến tháng 5-1991. Trên bình diện quốc tế, đây là thời điểm lịch sử diễn ra những biến cố lớn: do sự phá hoại điên cuồng và thâm độc của chủ nghĩa đế quốc, cùng với những mâu thuẫn nội tại tích tụ lâu ngày không được giải quyết, các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu lâm vào khủng hoảng và lần lượt sụp đổ, Liên Xô ...

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2015)

 • Nội dung tập 58 phản ánh hoạt động của Đảng trong năm 1999. Năm 1999 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng và bắt đầu chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng.

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2004)

 • Nội dung tập 36 phản ánh tình hình đất nước và sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1975. Năm 1975 có vị trí và ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước ngoặt mới trong lịch sử dân tộc ta: cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thắng lợi trọn vẹn, giải phóng hoàn toàn miền Nam, đất nước thống nhất, nhiệm vụ chiến lược cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân hoàn thành, cả nước đi lên chủ nghĩ...

 • Sách


 • Hồ Chí Minh (1959)

 • Nội dung cuốn sách nói về sự phản ánh sâu sắc, toàn diện về giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ cách mạng của Đảng, của Nhà nước ta. Cuốn sách đã chỉ dẫn, động viên sức mạnh của Đảng, của dân tộc, của quân, dân ta góp phần đưa cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện giành thắng lợi vẻ vang.

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2005)

 • Nội dung tập 42 phản ánh hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong năm 1981, một năm có vị trí rất quan trọng đối với việc chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V, tiến hành bầu cử Quốc hội khoá VII và Hội đồng nhân dân các cấp.

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2006)

 • Nội dung tập 49 phản ánh sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1988 và năm 1989. Trong hai năm này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ra nhiều văn bản nhằm cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội VI của Đảng trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hoá, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng, Nhà nước và các đoàn thể nhân dân...

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2015)

 • Nội dung tập 59 phản ánh các hoạt động của Đảng trong năm 2000. Năm 2000 là năm toàn Đảng chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng các cấp, chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng.