Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Sách


  •  (1973)

  • Chỉ rõ con đưòng đấu tranh cách mạng đúng đắn, sửa chữa những sai lầm trong bước đầu của các đảng, giới thiệu cho những người cộng sản tất cả các nước biết về những kinh nghiệm vô cùng phong phú của các đảng viên: Bôn-sê-vích, ngăn ngừa những người cộng sản khỏi phạm phải những sai lầm tả khuynh bè phái, giáo điều và những sai lầm khác, dạy cho họ biết cách lãnh đạo chính trị đúng đẳn, trước hết là biết khôn khéo tranh thủ quẩn chúng, lôi kéo quẩn chúng vể mặt tư tường đứng về phía đội tiên phong vô sản.

  • Sách


  •  (2023)

  • Cuốn sách tổng hợp các quy định về kỷ luật tổ chức Đảng, Đảng viên vi phạm. Bao gồm: Quy định số 69-QD/TW, ngày 6 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị Về kỷ luật tổ chức Đảng, Đảng viên vi phạm; Hướng dẫn số 05-HD/UBKTTW, ngày 22 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện một số điều trong Quy định số 69-QD/TW, ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Hướng dẫn sô' 03-HD/UBKTTW, ngày 03 tháng 11 năm 2022 của ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện một sô' điều của Quy chê' phôi hợp giữa các cơ quan kiêm soát tài sản, thu nhập; Quyết định số 354-QD/UBKTTW, ngày 22 tháng 12 năm 2021 của ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành các quy tr...