Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Article


 • Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa V (1982-03)

 • Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương về tình hình và nhiệm vụ chung; những nhiệm vụ chủ yếu về kinh tế - xã hội trong nǎm nǎm 1981 - 1985 và những nǎm 80, những nhiệm vụ vǎn hóa, xã hội; tǎng cường nhà nước xã hội chủ nghĩa, phát động phòng trào cách mạng của quần chúng; tình hình thế giới và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta; nâng cao sức chiến đấu của Đảng

 • Article


 • Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa V (1982-03)

 • Toàn văn Điều lệ Đảng, văn bản pháp lý cơ bản của Đảng, xác định tôn chỉ, mục đích, hệ tư tưởng, các nguyên tắc về tổ chức, hoạt động, cơ cấu bộ máy của Đảng; quy định trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của đảng viên và của tổ chức đảng các cấp.

 • previous
 • 1
 • next