Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tài liệu tham khảo khác


  • Ban Tuyên giáo Trung ương (2016)

  • Nội dung tài liệu làm rõ quan điểm của Đảng trong các Văn kiện của Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XII về việc tăng cường, xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đồng thời đề cập tới chủ trương, chính sách lớn đối với nền kinh tế; như đổi mới...

  • Tài liệu tham khảo khác


  • Ban Tuyên giáo Trung ương (2016)

  • Nội dung tài liệu tập trung trình bày những vấn đề cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức và nhiệm vụ của đảng viên.

  • Tài liệu tham khảo khác


  • Ban Tuyên giáo Trung ương (2010)

  • Tài liệu nhằm giúp những người có nguyện vọng gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam nắm được: tóm tắt lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; nội dung cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam