Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Sách


 • Trần Trọng Trung (2006)

 • Nội dung cuốn sách trình bày quá trình Đại tướng - Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, chỉ huy toàn quân đánh thắng đội quân xâm lược nhà nghề của thực dân Pháp.

 • Sách


 • Hội đồng xuất bản Hồ Chí Minh toàn tập (2000)

 • Gồm những tác phẩm, bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ đầu năm 1947 đến cuối năm 1949, phản ánh sâu sắc tư tưởng, đường lối chiến lược, sách lược của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2005)

 • Nội dung tập 43 phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1982. Sự kiện quan trọng nhất diễn ra trong năm 1982 là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng.

 • Sách


 • Hội đồng xuất bản Hồ Chí Minh toàn tập (2000)

 • Nội dung tập 6 gồm những bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 1-1-1950 đến cuối tháng 12-1952. Đây là thời kỳ cuộc kháng chiến của nhân dân ta chống thực dân Pháp đang chuyển mạnh từ thế cầm cự sang thế phản công tích cực để tiến tới tổng phản công.

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2004)

 • Nội dung tập 37 gồm những văn kiện quan trọng của Đảng năm 1976, đặc biệt là các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng. Đây là năm đầu tiên Đảng lãnh đạo cả nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội, nhân dân cả nước náo nức bước vào giai đoạn mới xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2004)

 • Nội dung tập 32 phản ánh sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong năm 1971. Trong năm này, cách mạng Việt Nam có những chuyển biến quan trọng. Ở miền Bắc, trong sự nghiệp khôi phục và phát triển kinh tế, nhân dân ta đã thu được một số kết quả có ý nghĩa to lớn trên mặt trận nông nghiệp và công nghiệp nhờ chính sách chú trọng chỉ đạo sản xuất, khuyến nông, chấn chỉnh quản lý... Ở miền ...

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2004)

 • Nội dung tập 34 phản ánh sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1973. Ngày 27-1-1973, "Hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam" được ký kết. Theo đó, Hoa Kỳ và các nước khác tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam; Hoa Kỳ chấm dứt chiến tranh xâm lược, chấm dứt sự dính líu về quân sự và can thiệp vào công việc nội bộ của miền&...

 • Sách


 • Trương Tấn Sang, Phan Diễn; Hồ Đức Việt, Tô Huy Rứa; Lê Hữu Nghĩa (2007)

 • Nội dung cuốn sách viết về thân thế và sự nghiệp, cũng như những đóng góp to lớn của cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng đối với sự nghiệp đấu tranh và xây dựng đất nước ta trong sáu mươi năm hoạt động cách mạng.

 • Sách


 • Hồ Chí Minh (2000)

 • Cuốn sách tập hợp các bài viết và nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác tư tưởng văn hoá thể hiện rõ việc giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nâng cao tính chủ động, tự giác, sáng tạo của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể do Đảng đề ra, góp phần quan trọng vào sự thắng...