Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Bài trích


 • Cao Văn Thống, Trần Duy Hưng (2017-05-03)

 • Trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay, cùng với việc có đường lối chiến lược, chủ trương, giải pháp đúng đắn, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu lực, hiệu quả, đòi hỏi phải có sự đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh. Trong đó, một trong những nhiệm vụ quan trọng là phải tiếp tục đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng phù...

 • Bài trích


 • Cao Văn Thống, Trần Duy Hưng (2017-09-12)

 • Mỗi cơ quan Đảng ở Trung ương đều có chức năng, nhiệm vụ vừa là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương, vừa là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể của Trung ương giao. Những đặc điểm này đòi hỏi những đảng viên, cán bộ ở đây phải có trình độ đủ tầm để thực hiện tốt công tác tham mưu chiến lược của đơn vị. Bài viết trình bày vai trò, vị ...

 • Bài trích


 • Cao Văn Thống, Trần Duy Hưng (2017-06-16)

 • Bài viết trình bày tầm quan trọng của việc chấp hành các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương là vấn đề rất hệ trọng, có tính nguyên tắc. Mọi cấp uỷ, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên phải nghiêm chỉnh thực hiện nghị quyết nhằm bảo đảm vai trò lãnh đạo, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết,&#x...

 • Bài trích


 • Cao Văn Thống, Trần Duy Hưng (2017-08-31)

 • Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã yêu cầu phải kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên. Để thực hiện mục tiêu đó, cùng với việc tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, cần phải tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của tổ chức&#x...

 • previous
 • 1
 • next