Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Authors: Nguyễn Thanh Tuấn (2015)

  • Việc giải quyết tốt vấn đề việc làm, thu nhập, thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật về lao động, tiền lương, bảo hiểm và chăm sóc phục hồi sức khỏe, nhà ở cũng như phát triển các tổ chức đoàn thể trong công nhân thuộc các khu vực kinh tế là để từng bước thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân trong giai đoạn mới ở nước ta.

  • Bài trích


  • Authors: Nguyễn Thị Thúy, Lê Thị Hằng (2015)

  • Chính sách công là một trong những công cụ cơ bản được Nhà nước sử dụng để phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Ở mỗi giai đoạn phát triển, yêu cầu nâng cao chất lượng hiệu quả chính sách công luôn được đặt ra. Để làm được điều đó cần có sự hoàn thiện quy trình chính sách, tổ chức thực thi chính sách, đồng thời phải có sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, trong đó các tổ chức chính trị - xã hội đóng vai trò quan trọng.

  • Bài trích


  • Authors: Nguyễn Thanh Sơn (2015)

  • Hệ thống chính trị cơ sở có vị trí hết sức quan trọng, là cầu nối trực tiếp xủa hệ thống chính quyền nhà nước với nhân dân, thực hiện hoạt động quản lý nhà nước, bảo đảm đúng chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bài viết đề cập đến hệ thống chính trị cơ sở ở tỉnh Sóc Trăng.