Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Hữu Đống (2017)

 • Bài viết bàn về tư tưởng Hồ CHí Minh trong Xây dựng chủ nghĩa xã hội ờ Việt Nam là thực hiện các mục tiêu như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết trong bàn Di chúc: "Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập. dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới"...

 • Sách


 • - (2005)

 • Nội dung tập 42 bao gồm những tác phẩm viết từ tháng Mười một 1920 đến tháng Ba 1921 phản ánh thời kỳ có tính chất bước ngoặt trong đời sống của Nhà nước xô-viết, khi mà những lực lượng chủ yếu của bọn can thiệp nước ngoài và bọn phản cách mạng trong nước đã bị đập tan và nước Cộng hòa xô-viết lại một lần nữa trực tiếp đứng ngay trước những nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội trong...

 • Sách


 • - (2005)

 • Nội dung tập 3 bao gồm tác phẩm “Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Nga” viết năm 1896-1899 và bài “Một sự phê phán không có tính chất phê phán” viết năm 1890. Nội dung chính của tập này không những là đòn nhằm đánh bại về mặt tư tưởng chủ nghĩa dân túy và “những người mác xít hợp pháp”, mà còn chứng minh hùng hồn rằng con đường duy nhất để thoát khỏi xiềng xích của chủ nghĩa&#x...

 • Sách


 • Hội đồng xuất bản Hồ Chí Minh toàn tập (2000)

 • Nội dung tập 11 bao gồm những bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tháng 1-1963 đến tháng 12-1965. Các tác phẩm trong tập này phản ánh đầy đủ và sinh động tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn Người cùng với Ban Chấp hành Trung ương Đảng lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng là xây dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội&#...

 • Sách


 • Hoàng Quốc Việt, Đức Vượng (2007)

 • Nội dung cuốn sách ghi theo hồi ức của đồng chí Hoàng Quốc Việt, nguyên Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Lao động Việt Nam (Đảng Cộng sản Việt Nam), một nhà hoạt động cách mạng kiên cường, bản lĩnh, một người học trò trung thành và xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 • Sách


 • Hội đồng xuất bản Hồ Chí Minh tuyển tập (-)

 • Nội dung tập 2 thể hiện nổi bật tư tưởng và sự chỉ đạo sáng suốt của Người về xây dựng, kiện toàn bộ máy nhà nước dân chủ nhân dân. Ngay sau Cách mạng Tháng Tám, để thiết lập cơ sở pháp lý cho nhà nước kiểu mới của nhân dân, Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh về Tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội lập hiến, thông qua Hiến pháp khẳng định quyền làm chủ đất nước và các quyền tự do...

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2002)

 • Nội dung tập 21 phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1960. Ở miền Bắc: công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp, công thương nghiệp tư bản tư doanh, tiểu, thủ công nghiệp và những người buôn bán nhỏ đã căn bản hoàn thành. Ở miền Nam: phong trào đồng khởi diễn ra ở hầu khắp các địa phương và giành được những thắng lợi to lớn, đẩy chế độ Mỹ - Diệm vào cuộc&#x...