Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 2005


  • Authors: Nguyễn Thị Vy (2005)

  • Nhiều nhà nghiên cứu lý luận về hệ thống chính trị trong thời gian gần đây cho rằng, cơ chế tổng thể hay còn gọi là nguyên tắc vận hành của hệ thống chính trị nước ta là "nhân dân lao động làm chủ thông qua quyền lực của Nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam". Nhân dân tham gia quản lý công việc của Nhà nước; nhân dân làm chủ thông qua bầu cử, ứng cử đại biểu Quốc hội, Họi đồng nhân dân các cấp; nhân dân làm chủ bằng cách tham gia đóng góp ý kiến, kiến nghị đối với các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; nhân dân làm chủ thông qua việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo