Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Sách


  • Chương trình viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước (2007)

  • Nội dung cuốn sách viết về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của cố Tổng Bí thư Trường Chinh, là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là người đảng viên cộng sản kiên cường suốt đời trung thành, tận tuỵ phấn đấu vì sự nghiệp cách mạng của đất nước, là nhà lãnh đạo có uy tín của Đảng, nhân dân và quân đội ta.

  • Sách


  • Nguyễn Dy Niên (2008)

  • Nội dung cuốn sách đề cập đến tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao cùng với lý luận của Đảng trên các lĩnh vực quốc tế và đối ngoại hợp thành một chỉnh thể. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho hoạt động quốc tế và ngoại giao của Đảng, Nhà nước. Trí tuệ của Đảng, hoạt động thực tiễn phong phú và sáng tạo của Đảng và nhân dân ta làm giàu thêm tư tưởng Hồ Chí Minh.

  • Tạp chí


  • Bùi Đình Phong (2017-07)

  • Bài viết là những phân tích về những quan điểm của Hồ Chí Minh về cuộc Cách mạng lịch sử của nhân dân Xô Viết - Cách mạng Tháng Mười Nga và những gì Người đã đúc kết, học tập, rút kinh nghiệm cho sự thành công của Cách mạng Việt Nam.

  • Sách


  • Hội đồng xuất bản Hồ Chí Minh toàn tập (2000)

  • Gồm những tác phẩm, bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ đầu năm 1947 đến cuối năm 1949, phản ánh sâu sắc tư tưởng, đường lối chiến lược, sách lược của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.