Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Sách


 • Hội đồng xuất bản Hồ Chí Minh toàn tập (2000)

 • Gồm những tác phẩm, bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ đầu năm 1947 đến cuối năm 1949, phản ánh sâu sắc tư tưởng, đường lối chiến lược, sách lược của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

 • Sách


 • Hội đồng xuất bản Hồ Chí Minh toàn tập (2000)

 • Nội dung tập 8 bao gồm những tác phẩm, bài viết, bài nói, diễn văn, thư từ, tuyên bố, trả lời các nhà báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ cuối tháng 6 năm 1955 đến cuối năm 1957, phản ánh những hoạt động phong phú, sôi nổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh những năm đầu sau khi Hiệp định Giơnevơ được ký kết, miền Bắc Việt Nam được hoàn toàn giải phóng, đất nước còn tạm thời bị chia cắt, m...

 • Sách


 • Hội đồng xuất bản Hồ Chí Minh toàn tập (2000)

 • Nội dung tập 10 bao gồm những bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tháng 1 năm 1960 đến tháng 12 năm 1962. Những tác phẩm, bài viết in trong tập 10 thể hiện tập trung tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên tất cả các lĩnh vực của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh thống nhất nước nhà và các vấn đề quốc tế.

 • Sách


 • Hội đồng xuất bản Hồ Chí Minh toàn tập (2000)

 • Nội dung tập 11 bao gồm những bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tháng 1-1963 đến tháng 12-1965. Các tác phẩm trong tập này phản ánh đầy đủ và sinh động tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn Người cùng với Ban Chấp hành Trung ương Đảng lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng là xây dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội&#...

 • Sách


 • Hội đồng xuất bản Hồ Chí Minh toàn tập (2000)

 • Nội dung tập 9 bao gồm những tác phẩm, bài nói, bài viết, những điện văn, thư từ, ... của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ đầu năm 1958 đến hết năm 1959. Các văn kiện in trong tập sách này thể hiện sâu sắc những quan điểm, đường lối và chủ trương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc lãnh đạo nhân dân ta thực hiện những nhiệm vụ trước mắt của thời kỳ lịch sử mới.

 • Sách


 • Hội đồng xuất bản Hồ Chí Minh toàn tập (2000)

 • Nội dung tập 4 bao gồm những tác phẩm, bài viết, bài nói, diễn văn, thư tư, tuyên bố, trả lời các nhà báo… của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 2-9-1945 đến hết năm 1946, phản ánh những hoạt động sôi nổi, phong phú, đầy sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Chủ tịch đầu tiên của nước Việt Nam vừa mới giành được độc lập.

 • Sách


 • Hội đồng xuất bản Hồ Chí Minh toàn tập (2000)

 • Nội dung tập 6 gồm những bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 1-1-1950 đến cuối tháng 12-1952. Đây là thời kỳ cuộc kháng chiến của nhân dân ta chống thực dân Pháp đang chuyển mạnh từ thế cầm cự sang thế phản công tích cực để tiến tới tổng phản công.

 • Sách


 • Hội đồng xuất bản Hồ Chí Minh toàn tập (2000)

 • Nội dung tập 2 bao gồm những tác phẩm do Chủ tịch Hồ Chí Minh viết từ tháng 11-1924 đến đầu năm 1930. Đây là thời gian kể từ lúc Nguyễn Ái Quốc từ Liên Xô đến Quảng Châu (Trung Quốc) hoạt động đến khi thành lập Đảng. Thời gian không dài song có nhiều sự kiện quan trọng đối với phong trào cách mạng thế giới và Việt Nam, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển c...

 • Sách


 • Hội đồng xuất bản Hồ Chí Minh toàn tập (2000)

 • Nội dung tập 1 gồm những bài viết và tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1919 đến tháng 11 năm 1924, mở đầu là bài Tâm địa thực dân và kết thúc vào thời điểm Người rời Mátxcơva (Nga) đến Quảng Châu (Trung Quốc). Các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tập 1 phản ánh sự chuyển biến trong tư tưởng của Người từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa xã hội khoa học, đánh dấu&...

 • Sách


 • Hội đồng xuất bản Hồ Chí Minh toàn tập (2000)

 • Nội dung tập cuối cùng của bộ sách bao gồm những bài viết, bài nói, thư từ, điện văn... của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày l tháng l năm 1966 đến khi Người từ biệt thế giới này. Đây là những năm tháng đầy thử thách, khó khăn và quyết liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Sự phá sản của chiến lược "chiến tranh đặc biệt" đã đẩy Mỹ - ngụy vào một cuộc khủng hoảng chính...