Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Sách


 • Phan Diễn, Trần Đình Hoan; Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Khoa Điềm; Lê Hữu Nghĩa (2009)

 • Nội dung cuốn sách ghi chép lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Hà Huy Tập.

 • Sách


 • Trương Tấn Sang, Phan Diễn; Hồ Đức Việt, Tô Huy Rứa; Lê Hữu Nghĩa (2007)

 • Nội dung cuốn sách viết về thân thế và sự nghiệp, cũng như những đóng góp to lớn của cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng đối với sự nghiệp đấu tranh và xây dựng đất nước ta trong sáu mươi năm hoạt động cách mạng.

 • Sách


 • Phan Diễn, Nguyễn Phú Trọng; Trần Đình Hoan, Nguyễn Khoa Điềm; Lê Hữu Nghĩa (2008)

 • Nội dung cuốn sách viết về cuộc đời và sự nghiệp của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, một nhà lãnh đạo kiên định, có uy tín lớn của Đảng, nhân dân và quân đội ta, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đảng viên rất mực kiên cường, trung thành, tận tuỵ, suốt đời phấn đấu vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì chủ nghĩa xã hội và hạn...

 • Sách


 • Trương Tấn Sang, Phan Diễn; Hồ Đức Việt, Tô Huy Rứa; Lê Hữu Nghĩa (2007)

 • Nội dung cuốn sách viết về cuộc đời và sự nghiệp sáng chói của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, một nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam, một anh hùng liệt sĩ tiền bối, một danh nhân cách mạng được dân tộc tôn thờ, đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

 • Sách


 • Trương Tấn Sang, Phan Diễn; Hồ Đức Việt, Tô Huy Rứa; Lê Hữu Nghĩa (2007)

 • Nội dung cuốn sách viết về cuộc đời và sự nghiệp của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, một chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, một tấm gương sáng về khí tiết cách mạng đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và lý tưởng cộng sản chủ nghĩa.

 • Bài trích


 • Lê Hữu Nghĩa (2018-05)

 • Chủ nghĩa Mác ra đời là một bước ngoặt cách mạng trong lịch sử tư tưởng nhân loại, nhằm đáp ứng nhu cầu khách quan của sự phát triển xã hội. Chủ nghĩa Mác là khoa học để làm cách mạng, có sự thống nhất hữu cơ, nội tại giữa khoa học và cách mạng, cách mạng và khoa học. Nhờ đó, học thuyết Mác đã vượt lên trên hẳn các học thuyết đương thời, mang sức mạnh to lớn, trở thành công c...

 • Bài trích


 • Lê Hữu Nghĩa (2018-11)

 • Trong những năm qua, các thế lực thù địch vin vào sự sụp đổ chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu, vào sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ, của sản xuất hiện nay... để phủ nhận chủ nghĩa Mác -Lênin. Tuy nhiên, từ thực tiễn đấu tranh tư tưởng - lý luận của V.I.Lênin để bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác và thực tiễn công cuộc đổi mới của Việt Nam, có thể khẳng định rằ...

 • Bài trích


 • Lê Hữu Nghĩa (2021-03)

 • Trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta rất quan tâm đến công tác lý luận nói chung, công tác nghiên cứu lý luận chính trị và phát huy dân chủ trong nghiên cứu nói riêng. Nhờ đó, chúng ta đã hình thành được hệ thống lý luận về đường lối đổi mới, về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta, hệ thống lý luận đó ngày càng được bổ sung phát triển qua các nhiệm kỳ đại hội Đảng. Bài&#...