Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Bài trích


 • Lê Thị Chiên (2020-03)

 • Tại Đại hội XII, Đảng ta đã khẳng định: "Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng vối chủ nghĩa Mác - Lenin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta"(1). Tuy nhiên, trong thời gian qua, trên nh...

 • Bài trích


 • Lê Thị Chiên (2020-06)

 • Ngày 22-10-2018, Bộ Chính trị khóa XII ban hành Nghị quyết 35-NQ/TW "tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới". Nghị quyết xác định đây là nội dung cơ bản của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Để thực hiện nhiệm vụ này, thiết yếu phải có ...

 • Bài trích


 • Lê Thị Chiên (2018-10)

 • Cùng với lợi ích nhóm và bệnh thành tích, "tư duy nhiệm kỳ" đã và đang là một căn bệnh gây nhiều tác hại trong Đảng và bức xúc trong nhân dân. Để thực hiện thắng lợi các Nghị quyết về xây dựng Đảng và công tác cán bộ, cần nhận diện một cách đầy đủ nội hàm của khái niệm "tư duy nhiệm kỳ" và những biểu hiện, tác hại của nó để có các giải pháp phòng, chống.

 • previous
 • 1
 • next