Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Bài trích


 • Mạch Quang Thắng (2020-03)

 • Hồ Chí Minh trở thành lãnh tụ của Đảng Cộng sản Việt Nam, "Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất", chiến sĩ kiên cường của phong trào cộng sản, công nhân quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc bởi sự tác động tích cực từ nhiều yếu tố, đặc biệt là sự tác động từ Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của V.I.Lênin. Bài viết tập trung làm&...

 • Bài trích


 • Mạch Quang Thắng (2020-04)

 • Hồ Chí Minh trở thành lãnh tụ của Đảng Cộng sản Việt Nam, "Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất", chiến sĩ kiên cường của phong trào cộng sản, công nhân quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc bởi sự tác động tích cực từ nhiều yếu tố, đặc biệt là sự tác động từ luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của V.I.Lênin. Bài viết tập trung làm rõ ảnh hư...

 • Bài trích


 • Mạch Quang Thắng (2020-09)

 • Ngày 2-9-1945, tại vườn hoa Ba Đình, Hà Nội, trước đông đảo nhân dân, thay mặt Chính phủ lâm thời, Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, chính thức khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, một chính thể hoàn toàn mới trong lịch sử hàng nghìn năm của dân châu Á. Bản Tuyên ngôn Độc lập là văn kiện mang giá trị bất hủ dẫn đường cho sự phát triển dân tộc Việt Nam.

 • Bài trích


 • Mạch Quang Thắng (2020-07)

 • Trong những năm qua, các thế lực thù địch đã không ngừng phủ nhận, xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh, mà một trong những thủ đoạn thâm độc của chúng là cố tình tách rời tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin. Hành động này chẳng khác gì một cái gốc quan trọng nhất của tư tưởng Hồ Chí Minh. Bài viết tập trung làm rõ tưởng Hồ Chí Minh chính là dòng chảy tiếp nối chủ nghĩa...

 • Bài trích


 • Mạch Quang Thắng (2018-04)

 • Việt Nam có bề dày lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Quá trình lịch sử lâu dài đó đã hun đúc nên những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, là nền tảng cho sự phát triển đất nước. Việc Đảng, Nhà nước, các địa phương tổ chức kỷ niệm các sự kiện và nhân vật lịch sử, các lễ hội tín ngưỡng là việc làm rất cần thiết nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống...

 • Bài trích


 • Mạch Quang Thắng (2018-08)

 • Đại hội XII của Đảng (1-2016) nêu lên sáu nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có nhiệm vụ thứ sáu: "Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh". Vấn đề xây dựng con người Việt Nam cần đặt trong cả một giai đoạn, ít nhất là từ n...

 • Bài trích


 • Mạch Quang Thắng (2018-12)

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản (ĐCS) Việt Nam cầm quyền có ý nghĩa lớn đối với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng ta hiện nay. Chỉ có trên cơ sở tư tưởng Hồ Chí Minh thì Đảng ta mới xây dựng được một Đảng xứng đáng với niềm tin của nhân dân trên con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội (CNXH). ĐCS Việt Nam cầm quyền nhiệm như thế nào đối với sự phát triển của dân...

 • previous
 • 1
 • next