Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn An Ninh (2020-06)

 • Giai cấp công nhân (GCCN) Việt Nam có sứ mệnh lãnh đạo sự nghiệp xây dựng CNXH, đi đầu trong sự nghiệp đẩy mạnh CNH, HĐH, tiên phong trong đổi mới và là nòng cốt của khối đấu vươn lên đại đoàn kết toàn dân tộc. GCCN nước ta phải được xây dựng và tự phấn đấu Đảng và Nhà nước là yếu tố quyết định nhất đến sự phát triển GCCN và thực hiện sứ mệnh của nó. Những nhận thức lý luận&#...

 • Bài trích


 • Nguyễn An Ninh (2018-08)

 • Từ nghiên cứu về những nét đặc thù của chủ nghĩa dân túy ở khu vực Mỹ Latinh, quan niệm sâu hơn về vấn đề phức tạp này. Được nảy sinh từ điều kiện chính trị, kinh tế, xã hội đặc thù và được thực thi bởi những nhà chính trị cũng rất đặc biệt với những chủ trương chính trị trong tranh cử và thực thi. Những quy kết chủ nghĩa dân túy đối với các chính trị gia cánh tả Mỹ La&...

 • Bài trích


 • Nguyễn An Ninh (2018-11)

 • Mô hình chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội dân chủ ở các nước Bắc Âu chứa đựng những giá trị tiến bộ về dân chủ, nhân quyền, những giá trị phúc lợi phục vụ người dân. Những thành tựu của mô hình chủ nghĩa xã hội dân chủ ở Bắc Âu có những gợi mở giá trị cho quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay, nhất...

 • Bài trích


 • Nguyễn An Ninh (2016)

 • Cho đến nay, mô hình Liên Xô đã chấm dứt vai trò lịch sử trong xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH) hiện thực. Nhưng vẫn còn một thực tế khác, hiện đang tồn tại và có thể coi là phiên bản khá thành công của CNXH. Đó là các kibbutz của Israel.

 • Bài trích


 • Nguyễn An Ninh (2018)

 • Từ nghiên cứu về những nét đặc thù của chủ nghĩa dân túy ở khu vực Mỹ Latinh, bài viết nêu lên quan niệm sâu hơn về vấn đề phức tạp này. Được nảy sinh từ điều kiện chính trị, kinh tế, xã hội đặc thù và được thực thi bởi những nhà chính trị cũng rất đặc biệt với những chủ trương chính trị trong tranh cử và thực thi. Những quy kết chủ nghĩa dân túy đối với các chính trị gia...

 • Bài trích


 • Nguyễn An Ninh (2021-12-20)

 • Đảng Cộng sản là đội tiên phong trong thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, là hạt nhân của giai cấp đang đại biểu cho quốc gia - dân tộc hiện nay. Giữ vững và phát huy bản chất giai cấp công nhân của Đảng là tư tưởng nhất quán trong suốt quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng. Đây là vấn đề nguyên tắc trong xây dựng Đảng, bảo đảm định hướng xã hội ch...

 • Bài trích


 • Nguyễn An Ninh (2020-10-17)

 • Bài viết trình bày về thực trạng, số lượng, cơ cấu, tiêu chí đánh giá, các yếu tố tác động đến giai cấp công nhân rất đa dạng, phong phú, đan xen nhiều chiều. Căn cứ vào đó có thể đưa ra một số nhận thức mới về giai cấp công nhân hiện nay.

 • Bài trích


 • Nguyễn An Ninh (2019-07-05)

 • Với sự xuất hiện của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, giai cấp công nhân - chủ thể và là sản phẩm xã hội của nền “đại công nghiệp”, đã trở thành luận chứng thực tiễn cho phát hiện lý luận vĩ đại của C. Mác về “sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân”. Và, cũng như vậy, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ tiếp nối lô-gíc đã từng được lịch sử minh chứng.

 • previous
 • 1
 • next