Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • Nguyễn Minh Tuấn (2014)

  • Bài viết dưới đây góp phần thảo luận những tư duy căn bản về dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, những ưu điểm và hạn chế của những hình thức này, đồng thời đánh giá thực trạng cũng như chỉ ra phương hướng mở rộng dân chủ ở Việt Nam hiện nay

  • 2013


  • Nguyễn Minh Tuấn (2013)

  • Lịch sử nhân loại có rất nhiều những học thuyết khác nhau về nguông gốc ra đờicủa nhà nước. Những học thuyết này rất đa dạng và khác biệt. Sở dĩ xuất hiện nhiều học thuyết như vậy vì khả năng nhận thức của con người mỗi thời kỳ là khác nhau, quá trình hình thành nhà nước diễn ra phắc tạp, đa dạng ở mỗi khu vực địa lí, mỗi nhà nước cụ thể. Mặt khác, lý giải nguồn gốc nhà nước...

  • Bài trích


  • Nguyễn Minh Tuấn (2016-10-20)

  • Bài viết trình bày “Lợi ích nhóm” trong công tác cán bộ cũng là một dạng tham nhũng và những hành vi “chạy chức”, “chạy quyền”,... đang gây bất bình trong xã hội, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng.