Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Quốc Sửu (2020-05)

 • Lịch sử thế giới chứng kiến quá trình toàn cầu hóa diễn ra ngày càng sâu rộng. Quá trình này trong mỗi giai đoạn lại có một tốc độ khác nhau và tăng theo bước tiến của nhân loại. Dù vậy, đặt trong tương quan với hoạt động quản lý của Nhà nước (QLNN), việc phân chia này có thể tạo lập những phạm vi cần thiết đế thiết lập rõ môi trường chính trị trong nước và quốc tế.

 • Bài trích


 • Nguyễn Quốc Sửu (2015-01-29)

 • Những thắng lợi vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử và thời đại trong 85 năm qua của Cách mạng Việt Nam không thể tách rời sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng lãnh đạo là nhân tố hàng đầu, quyết định mọi thành bại của Cách mạng Việt Nam, cả khi Đảng chưa giành được chính quyền đến khi Đảng cầm quyền.

 • Bài trích


 • Nguyễn Quốc Sửu (2013-01-26)

 • Sau một năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã có những kết quả bước đầu. Tuy nhiên, vẫn còn đó những vấn đề cần tiếp tục thực hiện và thực hiện một cách quyết liệt, tỉnh táo để Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, trong đó, có vấn đề tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng. &#...

 • Bài trích


 • Nguyễn Quốc Sửu (2016-10-27)

 • Qua các kỳ đại hội, Đảng ta đều nhấn mạnh việc củng cố và phát huy nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tiếp tục nhấn mạnh việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân dưới nhiều hình thức dân chủ khác nhau. Để bảo đảm nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, nhiều phương hướng, giải pháp đã được Nghị quyết Đại hội XII đưa ra nhằm...

 • Bài trích


 • Nguyễn Quốc Sửu (2015-07-14)

 • Tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị quan trọng nhất của toàn Đảng, toàn dân hiện nay. Mỗi kỳ Đại hội Đảng toàn quốc là một cột mốc đánh dấu một chặng đường phát triển của sự nghiệp cách mạng.

 • Bài trích


 • Nguyễn Quốc Sửu (2016)

 • Qua các kỳ đại hội, Đảng ta đều nhấn mạnh việc củng cố và phát huy nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tiếp tục nhấn mạnh việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân dưới nhiều hình thức dân chủ khác nhau. Để bảo đảm nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, nhiều phương hướng, giải pháp đã được Nghị quyết Đại hội XII đưa ra nhằm...

 • previous
 • 1
 • next