Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Thanh Tuấn (2015)

 • Việc giải quyết tốt vấn đề việc làm, thu nhập, thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật về lao động, tiền lương, bảo hiểm và chăm sóc phục hồi sức khỏe, nhà ở cũng như phát triển các tổ chức đoàn thể trong công nhân thuộc các khu vực kinh tế là để từng bước thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân trong giai đoạn mới ở nước ta.

 • Bài trích


 • Nguyễn Thanh Tuấn (2020-10)

 • Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, trên cơ sở tổng kết trực tiễn hình thành, phát triển các quan điểm của Đảng về quyền con người trong thời kỳ đổi mới, đã đề ra những chủ trương đúng đắn cho việc giải quyết vấn đề quyền con người trong thời gian tới. Bài viết đã nêu ra thực tiễn phát triển và thực hiện các quan điểm của Đảng về quyền con người trong thời kỳ đổi mới, một số chủ trươn...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thanh Tuấn (2021-03)

 • Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứXIII của Đảng là một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta, có ý nghĩa định hướng tưong lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước. Lần đầu tiên trong chủ đề của Đại hội và trong các dự thảo báo cáo chính thức đã đề cập đến "khát vọng phát t...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thanh Tuấn (2013-12-11)

 • Nhận thức rõ những biểu hiện lý luận và thực tiễn của mối quan hệ giữa lý tưởng và mục tiêu của đảng cộng sản góp phần đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị của một bộ phận cán bộ đảng viên theo tình thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng. Bài viết trình bày lý tưởng và mục tiêu của đảng cộng sản; Những biểu hiện lý luận và thực tiễn của mối&...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thanh Tuấn (2016-06-07)

 • Nghị quyết Đại hội XII của Đảng (năm 2016) xác định trong nhiệm kỳ Đại hội XII, Đảng phải đặc biệt chú trọng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, nhằm đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ ...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thanh Tuấn (2015-04-24)

 • Đại hội VI của Đảng xác định: “Đảng phải đổi mới về nhiều mặt: đổi mới tư duy, trước hết là tư duy kinh tế; đổi mới tổ chức; đổi mới đội ngũ cán bộ; đổi mới phong cách lãnh đạo và công tác”. Những nội dung này đã được thực hiện và làm phong phú thêm trong thực tiễn xây dựng Đảng 30 năm đổi mới. Bài viết trình bày việc thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn - quy luật tồn ...