Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tạp chí


  • Nguyễn Mạnh Tường (2011)

  • Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền từ góc độ triết học. Một nhà nước pháp quyền tất yếu phải được xây dựng trên nền móng độc lập dân tộc và chủ quyền nhân dân. Hồ Chí Minh cũng đã nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của pháp luật trong việc quản lí nhà nước và quản lí xã hội. Một nhà nước pháp quyền có hiệu lực pháp lí mạnh mẽ phải là nhà nước lu...