Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2015


 • Phạm Văn Quốc (2015)

 • Trình bày và tiến hành phân tích quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác giáo dục thanh niên trên một số khía cạnh: vai trò của thanh niên đối với xã hội; về vấn đề giáo dục thanh niên; về phương pháp giáo dục thanh niên

 • 2015


 • Phạm Ngọc Anh (2015)

 • Tập trung tâm huyết và trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân để xây dựng, thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương, chính sách và hoạt động thực tiễn hợp lòng dân, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, chú trọng vào những vấn đề nhạy cảm được nhân dân đặc biệt quan tâm -- Xây dựng và thực hiện có hiệu quả chiến lược cán bộ đúng đắn -- Các chính sách thực tiễn phải có tác dụng...

 • 2015


 • Nguyễn Thế Thắng (2015)

 • Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, đồng thời là cơ sở để phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội - Nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học là mục tiêu của phát triển kinh tế và phát triển bền vững -&#...

 • Bài trích


 • Nguyễn Hữu Đống (2017)

 • Bài viết bàn về tư tưởng Hồ CHí Minh trong Xây dựng chủ nghĩa xã hội ờ Việt Nam là thực hiện các mục tiêu như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết trong bàn Di chúc: "Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập. dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới"...