Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Tạp chí


 • Trần Văn Phòng (2017-07; 2018-12-19)

 • Lãnh đạo sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, Đảng và Nhà nước đã phát huy cao độ nhân tố con người Việt Nam, làm nên những thắng lợi vẻ vang. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bất cập. Hiện nay, để phát huy có hiệu quả nhân tố con ngưòi, Việt Nam cần thực hiện đồng bộ các giải pháp đột phá: Thống nhất nhận thức về phát huy nhân tố con người; giải quyết thỏa đáng&#x...

 • Bài trích


 • Trần Văn Phòng (2020-03)

 • Xuất phát từ đặc trưng về trình độ của lực lượng sản xuất ở Việt Nam là hiện đại, bán hiện đại, thô sơ đan xen, kết hợp nên quan hệ sản xuất ở Việt Nam nhất định phải là đa dạng, nhiều thành phần kiến trúc thượng tầng của chúng ta cũng chưa thể có đặc trưng thuần nhất xã hội chủ nghĩa ngay được. Vận dụng Lý luận hình thái kinh tế-xã hội của chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam&...

 • Bài trích


 • Trần Văn Phòng (2020-01)

 • Chủ nghĩa Mác - Lênin ra đời, phát triển đã gần 172 năm với bao gồm những thăng trầm lịch sử nhưng vẫn mang trong lòng nó giá trị bền vững không thể bác bỏ là: Phát triển; Chủ nghĩa nhân đạo triệt để; Phương pháp biện chứng duy vật và quan niệm duy vật về lịch sử; Học thuyết giá trị thặng dư, hình thái kinh tế - xã hội, CNXH. Chính vì vậy, chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn là thế giớ...

 • Bài trích


 • Trần Văn Phòng (2020-03)

 • Xuất phát từ đặc trưng về trình độ của lực lượng sản xuất ở Việt Nam là hiện đại, bán hiện đại, thô sơ đan xen, kết hợp nên quan hệ sản xuất ở Việt Nam nhất định phải là đa dạng, nhiều thành phần; kiến trúc thượng tầng của chúng ta cũng chưa thể có đặc trưng thuần nhất xã hội chủ nghĩa ngay được. Vận dụng Lý luận hình thái kinh tế-xã hội của chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam chúng&...

 • Bài trích


 • Trần Văn Phòng (2018-03)

 • Qua 7 Lời tựa mà C.Mác và Ph.Ăngghen viết cho các lần xuất bản khác nhau Tuyên ngôn chúng ta thấy: Một là, các ông khẳng định những nguyên lý cơ bản được bày trong Tuyên ngôn vẫn hoàn toàn đúng, ở đôi chỗ, có một vài chi tiết cần xem lại. Hai là, Tuyên ngôn là một tài liệu lịch sử, đã đáp ứng yêu cầu lịch sử. Ba là, Ph.Ăngghen là một người khiêm tốn, luôn khẳng định luận điểm...

 • Bài trích


 • Trần Văn Phòng (2018-05)

 • Trong bộ Tư bản, C.Mác đã vận dụng phương pháp biện chứng vào phân tích quá trình sản xuất TBCN: Vận dụng quy luật lượng - chất để phân tích các hiện tượng kinh tế - xã hội; phân tích hiện lượng của giá trị trao đổi của hàng hóa; nghiên cứu sự tăng cường độ lao động trong phương thức sản xuất TBCN; vận dụng quy luật mâu thuẫn vào xem xét mâu thuẫn của đã có quá trình sản xuất...

 • Bài trích


 • Trần Văn Phòng (2018-10)

 • Tư duy chiến lược đóng vai trò hết sức quan trọng mang tính quyết định trong hoạt động người lãnh đạo, nhất là trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Những yếu tố góp phần hình thành tư duy chiến lược của người lãnh đạo, bao gồm: tố chất bẩm sinh của quốc tế, chính trị, văn hóa, xã hội; hoạt động của người lãnh đạo. Tư duy chiến lược toàn cầu cho hành động quốc gia. Tư ...

 • Bài trích


 • Trần Văn Phòng (2021-03)

 • Nắm vững, xử lý tốt quan hệ giữa kiên định và bổ sung, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới là yêu cầu khách quan. Để nhận thức, giải quyết tốt mối quan hệ này cần: kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam; vận dụng thành tựu khoa học, công nghệ hiện đại vào tổng kết thực tiễn,&#...

 • Bài trích


 • Trần Văn Phòng (2015)

 • V.I. Lênin là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, nhà triết học lỗi lạc, người lãnh đạo phong trào vô sản thế giới, người bảo vệ xuất sắc, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác nói chung, triết học Mác nói riêng trong điều kiện chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa và thời kỳ đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực ở nước Nga Xô viết. Bài viết phân...

 • previous
 • 1
 • next