Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2013


 • Dương Văn Huy (2013)

 • Bài viết cung cấp bối cảnh lịch sử về quan hệ song phương giữa Trung Quốc và Campuchia, cụ thể là trong giai đoạn sau Chiến tranh lạnh. Đối với Campuchia, quốc gia này cũng cần Trung Quốc về mặt kinh tế, trong khi đó Trung Quốc cần Campuchia về mặt chính trị và chiến lược, cho nên cả hai nước vẫn sẽ tiếp tục là những "người bạn tốt" của nhau.

 • 2004


 • Ngô Viễn Phú (2004)

 • Electronic Resources; Sự ra đời và phát triển của đồng sự độc lập -- Những văn bản pháp luật về chế độ đồng sự độc lập của Trung Quốc -- Tình hình thực tiễn của chế độ đồng sự độc lập của Trung Quốc -- Những quan điểm về việc du nhập chế độ đồng sự độc lập của Trung Quốc

 • Tạp chí


 • Đỗ Đức Minh (2010)

 • Bài viết đề cập đến: (1) Thân thế và sự nghiệp của Hàn Phi Tử. (2) Những tiền đề tư tưởng của học thuyết pháp trị trước khi Hàn Phi Tử xây dựng học thuyết pháp trị. (3) Hàn Phi Tử tổng hợp, thống nhất các học phái Pháp, Thế, Thuật và bổ sung, phát triển lý luận pháp trị thành học thuyết chính trị - pháp lý.

 • Tài liệu dịch


 • Nguyễn Bá Trọng (2016-4)

 • Tài liệu cung cấp thông tin và những phân tích liên quan xoay quanh sự kiện lần thứ 11 Trung Quốc tiến hành cái cách quân đội với trọng tâm cơ cấu quân đội và cơ chế chỉ huy các cấp. Cụ thể: (1) Nêu quá trình tiến hành cải cách quân đội Trung Quốc trong lịch sử; (2) Nguyên nhân của lần cái cách quân đội lần thứ 11; (3) Một số nội dung chủ yếu của hoạt động cải cách quân đội&#...

 • 2001


 • Trung tâm Thông tin-Thư viện và Nghiên cứu Khoa học (2001)

 • Dịch vụ nghiên cứu theo yêu cầu của Đại biểu Quốc hội; Nội dung chuyên đề gồm: Trình bày cơ sở ở Trung Quốc -- Qua trình mở cửa của Trung Quốc từ 1978 đến nay: Mở cửa ven biển; mở cửa ven sông; mở cửa biên giới; mở cửa nội địa; gia nhập WTO-đánh dấu sự mở cửa hoàn toàn của Trung Quốc với thế giới -- Những thành tựu và triển vọng ở của của Trung Quốc.