Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Vũ Văn Phúc (2020-04)

 • Một trong những di sản lý luận mà lãnh tụ V.I.Lênin để lại cho chúng ta ngày nay đó là Chính sách kinh tế mới (NEP) vẫn còn nguyên ý nghĩa thời đại to lớn. Tháng 3-1921, V.I.Lênin đã vạch ra Chính sách kinh tế mới (NEP) thay cho chính sách cộng sản thời chiến và được trình bày đầu tiên trong tác phẩm "Bàn về thuế lương thực". Bài viết này tập trung làm rõ những nội dung cơ bản...

 • Bài trích


 • Vũ Văn Phúc (2020-02)

 • Từ khi ra đời, chủ nghĩa Mác - Lenin đã bị xuyên tạc, bóp méo một cách giáo điều hay cơ hội đủ loại. Đặc biệt sau khi CNXH hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu bị sụp đổ thì các thủ đoạn xuyên tạc, bóp méo chủ nghĩa Mác - Lênin lại càng lớn về quy mô, đa dạng về hình thức, nguy hiểm về tính chất và thâm độc về mức độ. Bài viết góp phần làm rõ bản chất khoa học, cách ...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Vũ Văn Phúc (2021-08-13)

 • Đại hội lần thứ XIII của Đảng khẳng định: Ba đột phá chiến lược (hoàn thiện đồng bộ thể chế; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng)(1) vừa kế thừa ba đột phá chiến lược do Đại hội lần thứ XI, XII đã đề ra, vừa bổ sung, cụ thể hóa cho phù hợp với giai đoạn phát triển mới. Vì vậy, cần huy động đầu tư nguồn lực và...

 • Bài trích


 • Vũ Văn Phúc (2015-05-11)

 • Trong toàn bộ di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng là vấn đề được Người đặc biệt quan tâm. Những quan điểm, luận điểm của Người về đoàn kết thống nhất trong Đảng để xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là Đảng duy nhất cầm quyền ở Việt Nam đã đóng góp quan trọng vào hệ thống lý luận xây dựng Đảng Cộng sản cầm quyền. Bài viết trình bày...

 • Bài trích


 • Vũ Văn Phúc (2014-07-09)

 • Tham mưu là hiến kế, kiến nghị, đề xuất, đưa ra các ý tưởng, đề xuất các phương pháp, giải pháp sáng tạo có cơ sở khoa học, các sáng kiến, các phương án tối ưu, những dự báo chiến lược, sách lược và các giải pháp hữu hiệu cho cơ quan cấp trên, cho thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác ngắn hạn, dài hạn, với mục đích đạt kết quả&...

 • Bài trích


 • Vũ Văn Phúc (2015-01-30)

 • Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, nhằm góp phần cùng toàn Đảng tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua gần 30 năm đổi mới trên lĩnh vực xây dựng Đảng, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết Hội nghị Trung ương, nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03- 02-1930 - 03-02-2015), ngày 28-01-2015, tại&...

 • Bài trích


 • Vũ Văn Phúc (2013-06-21)

 • Công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng nước ta, cả trong thời kỳ chưa có chính quyền cũng như thời kỳ Đảng cầm quyền; là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền và toàn xã hội; là vấn đề có ý nghĩa chiến lược nhằm tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Bài viết trình bày đánh giá&#x...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Vũ Văn Phúc (2020-07-19)

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đầu tiên tiếp thu và truyền bá, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào nước ta. Qua hoạt động thực tiễn, các bài viết, nói của Người đã thể hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và cán bộ được hình thành rất sớm, được bổ sung, phát triển, hoàn thiện thành lý luận phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn trong từng giai đoạn của cách...