Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tài liệu tham khảo khác


  • Authors: Viện chiến lược và khoa học công an, Bộ Công an (2016)

  • Tài liệu tham khảo được chia thành 2 nội dung chính gồm: (1) Hoạt động khủng bố và phòng ngừa, đấu tranh chống khủng bố tại Đông Nam Á, (2) Những vấn đề đặt ra đối với an ninh quốc gia Việt Nam. Trong đó tài liệu tập trung phân tích tác động nhiều mặt của các tổ chức khủng bố đến an ninh Việt Nam, từ đó đề xuất và triển khai các giải pháp phòng ngừa.

  • 2006


  • Authors: Nguyễn Hồng Thao (2006)

  • Lịch sử vấn đề -- Sự cần thiết ký Hiệp ước bổ sung -- Nội dung Hiệp ước bổ sung: Khẳng định giá trị Hiệp ước 1985, coi hiệp ước này chỉ là hiệp ước bổ sung của hiệp ước 1985; áp dụng các nguyên tắc và thực tiễn quốc tế về biên giới thao sông suối để hoạch định đường biên giới sông suối trên toàn biên giới đất liền giữa hai nước; hai bên đồng ý 6 điểm mới thỏa thuận tam thời trong hHệp ước 1985-- Ý nghĩa của Hiệp ước bổ sung.

  • 2014


  • Authors: Nguyễn Tấn Dũng (2014)

  • Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, song thế giới vẫn đứng trước nhiều mối lo ngại, thách thức cùng với những diễn biến nhanh chóng, phức tạp và rất khó lường. Bởi vậy, các nước và các thể chế quốc tế cần chung tay góp sức duy trì hòa bình, hợp tác và phát triển, trong khi Việt Nam luôn là thành viên tích cực, xây dựng và có trách nhiệm của các thể chế quốc tế và đặt ưu tiên hàng đầu là giữ vững môi trường hòa bình để phát triển đất nước