Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Sách


 • Nguyễn Phú Trọng (2005)

 • Nội dung cuốn sách đề cập nhiều vấn đề phong phú cả về lý luận và thực tiễn của công tác xây dựng Đảng, rút ra một số bài học và kết luận quan trọng giúp chúng ta tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, thực hiện thắng lợi toàn diện công cuộc đổi mới đất nước hiện nay.

 • Sách


 • Trương Tấn Sang, Phan Diễn; Nguyễn Phú Trọng, Hồ Đức Việt; Tô Huy Rứa, Lê Hữu Nghĩa (2007)

 • Nội dung cuốn sách viết về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của cố Tổng Bí thư Trần Phú (đặc biệt là quá trình từ khi tham gia hoạt động cách mạng đến lúc hy sinh). Đồng chí Trần Phú là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cộng sản kiên cường, mẫu mực, người con ưu tú của Đảng và dân tộc ta, người suốt đời chiến đấu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phón...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Ban Tuyên giáo Trung ương (2016)

 • Nội dung tài liệu làm rõ quan điểm của Đảng trong các Văn kiện của Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XII về việc tăng cường, xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đồng thời đề cập tới chủ trương, chính sách lớn đối với nền kinh tế; như đổi mới...

 • Bài trích


 • Lê Như Thanh (2015)

 • Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia bước vào thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010-2015 trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân nỗ lực triển khai thực hiện và hoàn thành những mục tiêu kinh tế - xã hội do Đại hội đại biểu toàn dân lần thứ XI của Đảng đề ra mà trọng tâm là chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ phát triển về chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu và ...

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2005)

 • Nội dung tập 43 phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1982. Sự kiện quan trọng nhất diễn ra trong năm 1982 là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng.

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2015)

 • Nội dung tập 55 phản ánh hoạt động của Đảng trong năm 1996. Trong năm này, Đảng đã tập trung sức lực và trí tuệ để tiếp tục lãnh đạo và chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội. Đời sống vật chất của đại bộ phận nhân dân được cải thiện. Trình độ dân trí và mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân khá hơn trước. Các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói, giảm nghèo được toàn dân hưởng...

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2007)

 • Nội dung tập 52 phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1992 và 6 tháng đầu năm 1993, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII. Sau Đại hội VII, cách mạng nước ta đứng trước thời cơ mới và những thách thức mới. Tiếp theo sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô, chủ nghĩa xã hội thế giới tạm thời lâm vào thoái trào, phong trào cách mạng, phong tr...