Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 2005


  • Authors: Trần Thái Dương (2005)

  • Trong bài viết này, tác giả đề cập một số nét về quá trình hình thành và phát triển các quan điểm cơ bản của Đảng ta về nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam từ năm 1986 đến nay-thời kỳ thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Bên canh đó nghiên cứu các luận giải và kiến nghị về những hình thức và mô hình pháp lý cho đường lối xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của Đảng ta trong thời gian tới

  • Sách


  •  (1967)

  • Tổng hợp các bài viết và bài nói có giá trị lý luận và thực tiễn của đồng chí Lê Đức Thọ đã trình bày cụ thể một số vấn đề đường lối tổ chức của Đảng trong giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa và chống Mỹ, cứu nước, về tinh thần Đảng, về phương châm, phương hướng công tác củng cố và phát triển Đảng, về đề bạt, sử dụng cán bộ hoặc về công tác tư dưởng Đảng,...nhằm giải quyết một số vấn đề về nhận thực tư tưởng và biện pháp chỉ đạo thực hiện đối với công tác tổ chức và xây dựng Đảng.

  • Sách


  •  (1975)

  • Cuốn sách gồm ba bài nói quan trọng của đòng chi Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Ban chấp hảnh Trung ương Đảng ta lại Đại hội công doàn Việt Nam lần thứ II (2-1961), lần thứ III (2-1971) và Hội nghị mờ rộng Ban chấp hành Tồng công đloàn Việt Nam (12-1966). Thông qua bài phát biểu đồng chí Lê Duẩn nêu rõ vai trò quan trọng của giai cấp công nhân tại Việt Nam và nhiệm vụ của công đoàn trong việc thúc đẩy cách mạng xã hội chủ nghĩa, thể hiện sự quan trọng của công nhân trong xây dựng xã hội công bằng và công lý. Giai cấp công nhân Việt Nam có tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, có khả năng tiếp thu khoa học, kỹ thuật tiên tiến, là lực lượng quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã h...