Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2006)

 • Nội dung tập 45 phản ánh sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong năm 1984, tập trung vào những nhiệm vụ quan trọng và cấp bách: kiện toàn tổ chức và phương thức làm việc của Đảng từ Trung ương đến cơ sở; tăng cường chỉ đạo công tác báo chí, xuất bản, văn học - nghệ thuật; bầu cử Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp; tiếp tục cải tạo xã hội chủ nghĩa trong nông nghiệp ở&#...

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2006)

 • Nội dung tập 44 gồm những văn kiện của Đảng được ban hành năm 1983. Các văn kiện đã cụ thể hoá đường lối của Đại hội V, tập trung vào những nhiệm vụ quan trọng và cấp bách như công tác tư tưởng và tổ chức, xây dựng lực lượng vũ trang, đẩy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa ở miền Nam, xây dựng và tăng cường cấp huyện, cải cách giáo dục lý luận, chính trị trong các trường đại học,&...

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2006)

 • Nội dung tập 46 phản ánh tình hình đất nước và sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1985. Năm 1985, tình hình kinh tế - xã hội nước ta có nhiều chuyển biến, sôi động. Trung ương Đảng đã ra nhiều nghị quyết, chỉ thị, thông tri cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội V trên các lĩnh vực kinh tế, quân sự, ngoại giao, văn hoá - xã hội..., đặc biệt đã tổ chức Hội nghị lần thứ tám bàn về giá ...

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2006)

 • Nội dung tập 49 phản ánh sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1988 và năm 1989. Trong hai năm này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ra nhiều văn bản nhằm cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội VI của Đảng trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hoá, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng, Nhà nước và các đoàn thể nhân dân...

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2015)

 • Nội dung tập 59 phản ánh các hoạt động của Đảng trong năm 2000. Năm 2000 là năm toàn Đảng chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng các cấp, chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng.

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2000)

 • Nội dung tập 7 phản ánh một cách sinh động đường lối, chủ trương, phương pháp cách mạng của Đảng Cộng sản Đông Dương trong thời kỳ Đảng lãnh đạo toàn dân chuẩn bị và tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2001)

 • Nội dung tập 9 phản ánh sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1948 - mở đầu năm thứ ba của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2003)

 • Nội dung tập 26 phản ánh sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1965. Trong năm 1965, cách mạng nước ta có nhiều biến đổi quan trọng, thắng lợi to lớn của quân và dân trên chiến trường miền Nam đã cơ bản đập tan chiến lược "chiến tranh đặc biệt" của đế quốc Mỹ, buộc chúng phải chuyển sang chiến lược "chiến tranh cục bộ" với việc ồ ạt đưa quân Mỹ và chư hầu vào miền Nam, tăng cườ...

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2003)

 • Nội dung tập 28 phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1967. Năm 1967 là năm cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta bước vào thời kỳ gay gắt. Bị sa lầy và thất bại bước đầu trong chiến lược "chiến tranh cục bộ", đế quốc Mỹ điên cuồng đẩy mạnh chiến tranh phá hoại miền Bắc; tăng cường bình định và mở nhiều cuộc hành quân càn quét dã man ở miền Nam, đ...