Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2004)

 • Nội dung tập 30 phản ánh sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1969. Giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đang đi vào giai đoạn mới thì Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời vào ngày 2-9-1969. Người để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta bản Di chúc lịch sử, thiêng liêng, bất hủ. Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra lời kêu gọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đồng bào cả nước và kiều bào ở nước ...

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2004)

 • Nội dung tập 31 bao gồm các văn kiện Đảng năm 1970, phản ánh hoạt động của Đảng trong thời điểm nhân dân ta đang khắc phục hậu quả chiến tranh phá hoại, khôi phục kinh tế, bảo vệ miền Bắc; chiến đấu chống chiến lược Việt Nam hoá chiến tranh của đế quốc Mỹ; nhân dân Đông Dương phải đối đầu với cuộc chiến tranh xâm lược do đế quốc Mỹ mở rộng trên toàn bán đảo Đông Dương

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2003)

 • Nội dung tập 27 phản ánh sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1966. Trong năm này, Đảng tập trung lãnh đạo toàn quân, toàn dân thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 và 12 Ban Chấp hành Trung ương (khoá III), ra sức kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, tiến tới thống nhất nước nhà

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2003)

 • Nội dung tập 24 phản ánh hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ta năm 1963, một năm có vị trí rất quan trọng đối với việc hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ nhất phát triển kinh tế quốc dân (1961-1965) do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng đề ra

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2002)

 • Nội dung tập 22 tập hợp những Văn kiện của Đảng trong năm 1961, năm đầu tiên Đảng lãnh đạo thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ nhất 1961-1965; lãnh đạo đẩy mạnh xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc; lãnh đạo kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang tiến công địch trên toàn miền Nam

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2002)

 • Nội dung tập 25 phản ánh sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1964. Trong năm này, Đảng tổ chức triển khai học tập sâu rộng Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương (khoá III) về vấn đề quốc tế, nhằm nhận rõ tình hình và nhiệm vụ quốc tế, thấu suốt hơn nữa đường lối của Đảng, triệt để phê phán ảnh hưởng của chủ nghĩa xét lại trong một số cán bộ đảng viên, nâng cao ...

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (1999)

 • Nội dung tập 4 (1932-1934) gồm chủ yếu các văn kiện mới công bố lần đầu. Phần văn kiện chính bao gồm: Chương trình hành động của Đảng Cộng sản Đông Dương, Chương trình hành động, Cương lĩnh của Công hội, Nông hội, Thanh niên Cộng sản đoàn, các nghị quyết của Ban Chỉ huy ở ngoài với các đại diện trong nước của Đảng Cộng sản Đông Dương, Thông cáo của các Xứ uỷ, các tác phẩm của các lãnh ...

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (1999)

 • Nội dung tập 3 phản ánh hoạt động của Đảng trong năm 1931 với cao trào cách mạng đầu tiên 1930-1931 dưới sự lãnh đạo của Đảng.

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (1999)

 • Nội dung tập 5 phản ánh hoạt động của Đảng năm 1935. Đây là thời điểm Đảng Cộng sản Đông Dương đã trải qua những năm tháng vừa đấu tranh chống sự khủng bố khốc liệt của chính quyền thực dân vừa khôi phục hệ thống tổ chức mà Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng (tháng 3-1935) là sự kiện đánh dấu thành quả của quá trình đó. Cũng do sự trưởng thành trong 5 năm hoạt động, năm 1935&#...