Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Sách


  • Ban Tuyên giáo Trung ương (-)

  • Nội dung tài liệu bao gồm 117 chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần cung cấp những tư liệu phục vụ cho việc nghiên cứu, học tập và làm theo tấm gương của Bác.

  • -


  • Ban Tuyên giáo Trung ương (2013)

  • Nội dung cuốn sách là cẩm nang cần thiết giúp cho thế hệ trẻ Việt Nam nói chung, học sinh và sinh viên Việt Nam nói riêng có cái nhìn tổng quan về biển, đảo Việt Nam, từng bước nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhằm thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  • Bài trích


  • Ban Tuyên giáo Trung ương (2020-02)

  • Tài liệu đánh dấu lại những mốc son Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền, Đảng lãnh đạo đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước (1945-1975); Thời kỳ tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa trên cả nước, thực hiện công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1975 đến nay; từ đó đưa ra những bài học kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam.