Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Sách


 • Hội đồng xuất bản C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập (1995)

 • Nội dung tập 3 gồm "Luận cương về Phoi-ơ-bắc" của C.Mác viết vào mùa xuân năm 1845, "Hệ tư tưởng Đức" - một tác phẩm lớn của các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác, do hai ông cùng viết vào những năm 1845-1846 và tác phẩm của Ph. Ăng-ghen "Những người thuộc phái "chủ nghĩa xã hội chân chính"" viết trong thời gian tháng Giêng - tháng Tư 1847 và là phần kế tục trực tiếp của c...

 • Sách


 • Hội đồng xuất bản C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập (1995)

 • Nội dung tập 2 bao gồm những tác phẩm của hai nhà kinh điển viết trong thời gian từ tháng Chín 1844 đến tháng Hai 1846. Đây là thời kỳ hình thành thêm một bước thế giới quan duy vật cách mạng của hai ông. Trong các tác phẩm viết vào thời kỳ này, hai ông đã đứng trên lập trường chủ nghĩa duy vật chiến đấu, phê phán kịch liệt những quan điểm chủ quan của phái Hê-ghen trẻ, cũng như t...

 • Sách


 • Hội đồng xuất bản C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập (1999)

 • Nội dung tập 39 bao gồm những thư từ của Ph.Ăng-ghen viết cho những người khác trong hơn hai năm rưỡi cuối đời, từ tháng Giêng 1893 đến tháng Bảy 1895. Đây là thời kỳ chủ nghĩa tư bản đang chuyển hẳn sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Những tư tưởng của chủ nghĩa cộng sản khoa học, trải qua cuộc đấu tranh quyết liệt với mọi trào lưu tư tưởng thù địch, đã giành được những thắng lợi rực r...

 • Sách


 • Hội đồng xuất bản C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập (2000)

 • Nội dung tập 44 bao gồm những tác phẩm của hai nhà kinh điển viết từ tháng Chín 1849 đến tháng Năm 1873. Các tác phẩm và bài viết trong tập này cho chúng ta thấy rõ những hoạt động lý luận và cách mạng - thực tiễn của C.Mác và Ph.Ăng-ghen trong thời kỳ này, trong đó nổi bật nhất là những hoạt động nhằm xây dựng đường lối chiến lược và sách lược đấu tranh cách mạng cho giai cấp vô&...

 • Sách


 • Hội đồng xuất bản C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập (1999)

 • Nội dung tập 41 gồm những tác phẩm và thư từ do Ph.Ăng-ghen viết chủ yếu là trong những năm 1838-1842 nhưng chưa được đưa vào các tập 1 và 2 của bộ Toàn tập. Đây là thời kỳ đại công nghiệp cơ khí ở châu Âu đã bước đầu phát triển, giai cấp vô sản đã hình thành và bước lên vũ đài lịch sử, song các cuộc đấu tranh của họ vẫn còn phân tán, lẻ tẻ và chưa có một lý luận cá...

 • Sách


 • Hội đồng xuất bản C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập (1999)

 • Nội dung tập 43 bao gồm những tác phẩm của C.Mác và Ph.Ăng-ghen được viết trong thời gian từ tháng Sáu 1848 đến tháng Tám 1849. Đây là thời kỳ diễn ra cuộc cách mạng dân chủ - tư sản ở châu Âu, Ďồng thời cũng là thời kỳ phong trào Ďấu tranh giải phóng của các dân tộc bị áp bức dâng lên mạnh mẽ. Ở nước Đức và các nước khác, các thế lực phản cách mạng chuyển sang tấn công công&...

 • Sách


 • Hội đồng xuất bản C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập (2000)

 • Nội dung tập 42 bao gồm những tác phẩm do C.Mác và Ph.Ăng-ghen viết từ tháng Giêng 1844 đến tháng Hai 1848. Những tác phẩm của C.Mác và Ph. Ăng-ghen in trong tập này, đặc biệt là tác phẩm "Bản thảo kinh tế - triết học năm 1844" của C.Mác, đã chứa đựng những luận điểm thiên tài về những nguyên lý cơ bản của triết học mác-xít - chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch&...

 • Sách


 • Hội đồng xuất bản C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập (1994)

 • Nội dung tập 25 gồm tập III bộ "Tư bản" của C.Mác, Lời tựa và phần bổ sung của Ph.Ăng-ghen viết cho tập này. Tập III được Ph.Ăng-ghen biên tập và cho xuất bản vào năm 1894 sau khi Mác mất. Trong tập III, Mác nghiên cứu toàn bộ quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa, vạch ra các hình thái khác nhau của giá trị thặng dư, phân tích một cách sâu sắc những vấn đề phức tạp nhất của&#x...

 • Sách


 • Hội đồng xuất bản C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập (1998)

 • Nội dung tập 35 bao gồm những bức thư trao đổi giữa hai nhà kinh điển với nhau và giữa hai ông với những người khác trong thời gian từ tháng Giêng 1881 đến tháng Ba 1883, khi C.Mác qua đời. Thời gian này vẫn là thời kỳ chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Nền kinh tế của một số nước tư bản chủ nghĩa có những sự phát triển nhất định. Nhưng đồng thời giai cấp&#x...

 • Sách


 • Hội đồng xuất bản C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập (2000)

 • Nội dung tập 49 gồm bốn tác phẩm về kinh tế do Mác viết trong thời gian từ tháng Bảy 1863, sau khi ông hoàn thành bản thảo kinh tế 1861-1863, cho đến tháng Mười một 1875 khi bản tiếng Pháp của tập I bộ "Tư bản" được xuất bản lần đầu tiên. Các bản thảo này phản ánh những giai đoạn khác nhau trong sự sáng tạo và hoàn thiện bộ tác phẩm thiên tài "Tư bản" của Mác, trong ...