Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Sách


 • Hội đồng xuất bản C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập (1996)

 • Nội dung tập 27 mở đầu những tập thư từ trao đổi giữa hai nhà kinh điển với nhau và giữa hai ông với những người khác.Là một phần quan trọng trong di sản lý luận và tư tưởng của các nhà kinh điển, các tập thư từ cho ta một bức tranh sinh động, phong phú và toàn diện về hoạt động lý luận và thực tiễn, về tình bạn và sự cộng tác chặt chẽ của hai ông trong hoạt động cách mạ...

 • Sách


 • Hội đồng xuất bản C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập (1997)

 • Nội dung tập 37 bao gồm những bức thư của Ph.Ăng-ghen viết vào những năm 1888-1890. Đây là thời kỳ chủ nghĩa tư bản đang chuyển sang chủ nghĩa đế quốc - các tổ chức độc quyền phát triển, các thuộc địa được mở rộng, mâu thuẫn giữa các cường quốc trở nên sâu sắc và hình thành các nhóm quốc gia thù địch nhau. Và những năm đó cũng là lúc phong trào công nhân dâng lên mạnh mẽ và thu đư...

 • Sách


 • Hội đồng xuất bản C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập (1994)

 • Gồm trọn vẹn tập II bộ "Tư bản" của C. Mác và lời nói đầu của Ph. Ăng-ghen viết cho lần xuất bản thứ nhất và thứ hai bằng tiếng Đức. C. Mác không kịp chuẩn bị để đưa in tập II bộ "Tư bản". Người từ trần vào ngày 14 tháng Ba 1883. Chính Ph. Ăng-ghen đã biên tập, chỉnh lý lần cuối và chuẩn bị để đưa in tập II này. Tập II do Ph. Ăng-ghen biên tập được xuất bản...

 • Sách


 • Hội đồng xuất bản C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập (1995)

 • Nội dung tập 3 gồm "Luận cương về Phoi-ơ-bắc" của C.Mác viết vào mùa xuân năm 1845, "Hệ tư tưởng Đức" - một tác phẩm lớn của các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác, do hai ông cùng viết vào những năm 1845-1846 và tác phẩm của Ph. Ăng-ghen "Những người thuộc phái "chủ nghĩa xã hội chân chính"" viết trong thời gian tháng Giêng - tháng Tư 1847 và là phần kế tục trực tiếp của c...

 • Sách


 • Hội đồng xuất bản C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập (1995)

 • Nội dung tập 2 bao gồm những tác phẩm của hai nhà kinh điển viết trong thời gian từ tháng Chín 1844 đến tháng Hai 1846. Đây là thời kỳ hình thành thêm một bước thế giới quan duy vật cách mạng của hai ông. Trong các tác phẩm viết vào thời kỳ này, hai ông đã đứng trên lập trường chủ nghĩa duy vật chiến đấu, phê phán kịch liệt những quan điểm chủ quan của phái Hê-ghen trẻ, cũng như t...

 • Sách


 • Hội đồng xuất bản C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập (1999)

 • Nội dung tập 39 bao gồm những thư từ của Ph.Ăng-ghen viết cho những người khác trong hơn hai năm rưỡi cuối đời, từ tháng Giêng 1893 đến tháng Bảy 1895. Đây là thời kỳ chủ nghĩa tư bản đang chuyển hẳn sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Những tư tưởng của chủ nghĩa cộng sản khoa học, trải qua cuộc đấu tranh quyết liệt với mọi trào lưu tư tưởng thù địch, đã giành được những thắng lợi rực r...

 • Sách


 • Hội đồng xuất bản C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập (1999)

 • Nội dung tập 41 gồm những tác phẩm và thư từ do Ph.Ăng-ghen viết chủ yếu là trong những năm 1838-1842 nhưng chưa được đưa vào các tập 1 và 2 của bộ Toàn tập. Đây là thời kỳ đại công nghiệp cơ khí ở châu Âu đã bước đầu phát triển, giai cấp vô sản đã hình thành và bước lên vũ đài lịch sử, song các cuộc đấu tranh của họ vẫn còn phân tán, lẻ tẻ và chưa có một lý luận cá...

 • Sách


 • Hội đồng xuất bản C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập (1999)

 • Nội dung tập 43 bao gồm những tác phẩm của C.Mác và Ph.Ăng-ghen được viết trong thời gian từ tháng Sáu 1848 đến tháng Tám 1849. Đây là thời kỳ diễn ra cuộc cách mạng dân chủ - tư sản ở châu Âu, Ďồng thời cũng là thời kỳ phong trào Ďấu tranh giải phóng của các dân tộc bị áp bức dâng lên mạnh mẽ. Ở nước Đức và các nước khác, các thế lực phản cách mạng chuyển sang tấn công công&...

 • Sách


 • Hội đồng xuất bản C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập (1994)

 • Nội dung tập 25 gồm tập III bộ "Tư bản" của C.Mác, Lời tựa và phần bổ sung của Ph.Ăng-ghen viết cho tập này. Tập III được Ph.Ăng-ghen biên tập và cho xuất bản vào năm 1894 sau khi Mác mất. Trong tập III, Mác nghiên cứu toàn bộ quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa, vạch ra các hình thái khác nhau của giá trị thặng dư, phân tích một cách sâu sắc những vấn đề phức tạp nhất của&#x...

 • Sách


 • Hội đồng xuất bản C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập (1998)

 • Nội dung tập 35 bao gồm những bức thư trao đổi giữa hai nhà kinh điển với nhau và giữa hai ông với những người khác trong thời gian từ tháng Giêng 1881 đến tháng Ba 1883, khi C.Mác qua đời. Thời gian này vẫn là thời kỳ chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Nền kinh tế của một số nước tư bản chủ nghĩa có những sự phát triển nhất định. Nhưng đồng thời giai cấp&#x...