Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (1998)

 • Báo cáo trình bày công trình được ủy quyền của IPU bởi Giáo sư Guy S. Goodwin-Gill, Đại học Oxford (Vương quốc Anh), cung cấp một đánh giá toàn diện về các vấn đề và giải pháp thực tế liên quan đến tài chính của các cuộc bầu cử, bảo hiểm truyền thông, quan sát bầu cử, thực hành chiến dịch và thể chế hóa của quá trình bầu cử. Kết hợp khéo léo các yếu tố của pháp luật và thực tiễn,&...

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (1998)

 • Báo cáo nhận định rằng dân chủ là một trong những thuật ngữ được sử dụng nhiều nhất trong từ vựng chính trị và, trong khi nó đã đưa ra nhiều nhận xét và phản ánh trong nhiều năm qua, không có văn bản nào được các chính trị gia chấp nhận để xác định tham số hoặc thiết lập phạm vi của nó. Điều này đã được thay đổi khi Hội đồng IPU thông qua Tuyên bố quốc tế về dân chủ tại ...

 • Tạp chí


 • Vũ Hồng Anh (1997)

 • Chính thể là phương pháp tổ chức các cơ quan tối cao của nhà nước, nói cách khác nó là phương pháp thành lập và mối quan hệ tương hỗ giữa các cơ quan tối cao của nhà nước. Do vậy, để hiểu thêm về chính thể của nước Việt Nam chúng ta cần tìm hiểu nó qua bốn bản Hiến pháp.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Văn Động (1997)

 • Quan hệ giữa nhà nước và công dân được xây dựng củng cố, phát triển trên nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Đây là đặc trưng cơ bản nhất phản ánh bản chất và mục đích của mối quan hệ giữa nhà nước xã hội chủ nghĩa với các công dân. Nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân, do dân và vì dân đều được ghi&...

 • 1998


 • Đào Trí Úc (1998)

 • Một số vấn đề xuất phát điểm về dân chủ: Dân chủ là sự thể hiện thế giới quan chính trị của giai cấp; Dân chủ là hình thức của chế độ Nhà nước; Dân chủ là phạm trù để chỉ trạng thái của cơ cấu chính trị, của xã hội – Dân chủ và tự quản – Dân chủ trực tiếp và dân chủ tự quản – Vấn đề phát huy dân chủ ở cơ sở hiện nay ở nước ta

 • 1993


 • Đoàn Trọng Truyến (1993)

 • Nhà nước theo quan niệm của Hồ Chí Minh, là một Nhà nước mang tính dân tộc, tính nhân dân sâu sắc -- Nhà nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh là Nhà nước dân tộc, Nhà nước dân chủ nhân dân, nhưng lại là Nhà nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội -- Nhà nước trong tư tưởng Hồ Chí Minh là Nhà nước dân chủ -- Tư tưởng Hồ Chí Minh về pháp quyền cũng là một tư tưởng vô cùng quý báu,...