Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 1998


 • Trần Trọng Hựu (1998)

 • Tìm hiểu “Di dân “ với khía cạnh chức năng của Nhà nước và vai trò của pháp luật. Giới thiệu hiện tượng di dân tự do – vấn đề quyền, tự do và nghĩa vụ của công dân. Nghiên cứu về các biện pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về di dân tự do. Giới thiệu một số nội dung nhằm tăng cường và hoàn thiện pháp luật về di dân tự do

 • 1999


 • Trần Nguyên Việt (1999)

 • Electronic Resources; Trình bày và phân tích Quan điểm pháp trị trong tư tưởng chính trị - xã hội của Nguyễn Bỉnh Khiêm (Trạng Trình ) ở thế kỷ 16. Đi sâu nghiên cứu những nội dung cơ bản trong tư tưởng pháp gia của Nguyễn Bỉnh Khiêm là sự kết hợp giữa xử phạt nghiêm minh kẻ có tội, lấy lòng nhân để trị kẻ bất nhân với sự thành tâm, từ bi của nhà Phật trong việc soi xét mức độ phạ...

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (1999)

 • Nội dung tập 4 (1932-1934) gồm chủ yếu các văn kiện mới công bố lần đầu. Phần văn kiện chính bao gồm: Chương trình hành động của Đảng Cộng sản Đông Dương, Chương trình hành động, Cương lĩnh của Công hội, Nông hội, Thanh niên Cộng sản đoàn, các nghị quyết của Ban Chỉ huy ở ngoài với các đại diện trong nước của Đảng Cộng sản Đông Dương, Thông cáo của các Xứ uỷ, các tác phẩm của các lãnh ...

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (1999)

 • Nội dung tập 3 phản ánh hoạt động của Đảng trong năm 1931 với cao trào cách mạng đầu tiên 1930-1931 dưới sự lãnh đạo của Đảng.

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (1999)

 • Nội dung tập 5 phản ánh hoạt động của Đảng năm 1935. Đây là thời điểm Đảng Cộng sản Đông Dương đã trải qua những năm tháng vừa đấu tranh chống sự khủng bố khốc liệt của chính quyền thực dân vừa khôi phục hệ thống tổ chức mà Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng (tháng 3-1935) là sự kiện đánh dấu thành quả của quá trình đó. Cũng do sự trưởng thành trong 5 năm hoạt động, năm 1935&#...