Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2004


 • Nguyễn Thị Hường (2004)

 • Electronic Resources; Các nguyên tắc chung được áp dụng: Nguyên tắc giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế; Nguyên tắc Pacta sunt servanda (Tuân thủ các cam kết quốc tế) Nguyên tắc Uti Possidetis; Nguyên tắc công bằng; Nguyên tắc hợp tác và tôn trọng lợi ích của nhau -- Các nguyên tắc riêng hai bên thỏa thuận: Nguyên tắc về cơ sở xác định đường biên giới; Nguyên tắc các bên trao đổi vô điều kiện ...

 • 2004


 • Nguyễn Huy Quý (2004)

 • Electronic Resources; Nhìn lại quá trình ban hành và sửa đổi Hiến pháp 182: Hiến pháp 1982 của nước cộng hòa Nhân dân Trung Hoa; Sửa đổi lần thứ nhất Hiến pháp năm 1982; Sửa đổi lần thứ hai Hiến pháp năm 1982; Sửa đổi lần thứ ba Hiến pháp năm 1982 -- Những nội dung sửa đổi Hiến pháp lần thứ tư vào năm 2004 -- Nghiên cứu các nội dung quan trọng sửa đổi Hiến pháp lần thứ tư: Về chính...

 • 2004


 • Nguyễn Như Phát (2004)

 • Electronic Resources; Cơ sở lý luận của trách nhiệm Nhà nước: Đặt vấn đề; Hành chính công và Hành chính tư -- Một số dạng biểu hiện trách nhiệm vật chất của Nhà nước: Bồi hoàn theo pháp luật công; Bồi thường thiệt hại từ quan hệ trái vụ theo pháp luật công; Trách nhiệm công vụ; Đền bù do quốc hữu hóa

 • Tiêu điểm


 • - (2006-06)

 • Báo cáo đánh giá những bước cải cách trên cũng như những định hướng mới trong quản trị địa phương thông qua việc thảo luận các vai trò và mối quan hệ đang biến đổi giữa công dân và nhà nước ở Việt Nam trong thế kỷ 21. Mục tiêu của báo cáo là đánh giá mức độ tham gia của người dân và mức độ đáp ứng của chính quyền đối với sự tham gia nhiều hơn này. Báo cáo liên hệ các phâ...