Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 2009


  • Hà Thị Mai Hiên (2009)

  • Bản chất bồi thường Nhà nước và vấn đề đền bù trong bồi thường Nhà nước: Tiêu đề và Bản chất bồi thường Nhà nước; Vấn đề đền bù trong bồi thường Nhà nước -- Vấn đề đền bù trong pháp luật Việt Nam về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

  • 2009


  • Nguyễn Thị Việt Hương (2009)

  • Truyền thống và tính chất nhân dân của Nhà nước -- Truyền thống xây dựng một Nhà nước Trung Ương tập quyền có sự phân công và sự phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước trong hoạt động điều hành, quản lý đất nước -- Kinh nghiệm thiết kế và vận hành chính quyền cơ sở -- Kinh nghiệm về việc xây dựng và sử dụng các cơ chế kiểm soát đảm bảo sự thống nhất của quyền lực, chống sự lạm qu...

  • 2009


  • Nguyễn Minh Đoan (2009)

  • Nhà nước và các tổ chức xã hội dân sự giúp đỡ nahu trong việc giải quyết các mục tiêu, nhiệm vụ của mỗi tổ chức. Các tổ chức thuộc xã hội dân sự tham gia vào việc đề ra các kế hoạch, phương hướng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Nhà nước; nêu sáng kiến xây dựng pháp luật, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn bản pháp luật; tham gia vào một số hoạt động của các cơ&#...