Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Book


 • Đồng chí Trần Đức Lương, ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII (2001-04-19)

 • Diễn văn khai mạc do đồng chí Trần Đức Lương, ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, đọc sáng ngày 19 - 4 - 2001 tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng

 • 2005


 • Nguyễn Thị Vy (2005)

 • Nhiều nhà nghiên cứu lý luận về hệ thống chính trị trong thời gian gần đây cho rằng, cơ chế tổng thể hay còn gọi là nguyên tắc vận hành của hệ thống chính trị nước ta là "nhân dân lao động làm chủ thông qua quyền lực của Nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam". Nhân dân tham gia quản lý công việc của Nhà nước; nhân dân làm chủ thông qua bầu cử, ứng cử đại&#...

 • 2005


 • Bùi Xuân Đức (2005)

 • Thiết chế Chủ tịch nước qua các Hiến pháp Việt Nam: Thiết chế Chủ tịch nước theo Hiến pháp năm 1946; thiết chế Chủ tịch nước theo Hiến pháp năm 1959; thiết chế Chủ tịch nước theo Hiến pháp năm 1980; thiết chế Chủ tịch nước theo Hiến pháp năm 1992 -- Hoàn thiện thiết chế của Chủ tịch nước trong cơ chế quyền lực nhà nước đổi mới.

 • 2005


 • Nguyễn Ngọc Hòa (2005)

 • Nghiên cứu về khái niệm tội phạm. Phân tích về phân loại tội phạm qua ba tiêu chí sau: Tội phạm được phân thành 5 loại theo 5 loại hình phạt (suy, trượng, đồ, lưu và tử); Tội phạm được phân thành 2 loại theo tính chất nghiêm trọng là tội thập ác và tội thường; tội phạm được phân thành 2 loại theo lỗi của chủ thể là tội do cố ý và tội do lầm lỡ (tương đương với tội cố ý v...