Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2002


 • Trung tâm Thông tin-Thư viện và Nghiên cứu Khoa học (2002)

 • Dịch vụ nghiên cứu theo yêu cầu của Đại biểu Quốc hội; Tài liệu gồm các nội dung: Khái quát chung về lực lượng cảnh sát và hệ thống cơ quan ảnh sát -- Hệ thống tổ chức và chức năng nhiệm vụ của cơ quan sảnh sát một số nước: Trung Hoa, Triều Tiên, Thái Lan, Singapore, Nhật Bản ... -- Mối liên hệ giữa các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử trong quá trình hoạt động -- Sơ đồ tổ c...

 • 2006


 • Nguyễn Hồng Thao (2006)

 • Lịch sử vấn đề -- Sự cần thiết ký Hiệp ước bổ sung -- Nội dung Hiệp ước bổ sung: Khẳng định giá trị Hiệp ước 1985, coi hiệp ước này chỉ là hiệp ước bổ sung của hiệp ước 1985; áp dụng các nguyên tắc và thực tiễn quốc tế về biên giới thao sông suối để hoạch định đường biên giới sông suối trên toàn biên giới đất liền giữa hai nước; hai bên đồng ý 6 điểm mới thỏa thuận tam t...

 • 2006


 • Nguyễn Văn Mạnh (2006)

 • Khái niệm toàn cầu hóa về kinh tế và thể chế chính trị-pháp luật -- Tính chất tác dộng của toàn cầu hóa về kinh tế và các chủ thể chính trị-pháp luật -- Thực trạng tác động giữa toàn cầu hóa về kinh tế và các thể chế chính trị -pháp luật: Thực trạng tác động giữa toàn cầu hóa kinh tế và thể chế chính trị- pháp luật quốc tế; thực trạng tác động toàn cầu hóa kinh tế đối với thể...

 • 2001


 • Trung tâm Thông tin-Thư viện và Nghiên cứu Khoa học (2001)

 • Dịch vụ nghiên cứu theo yêu cầu của Đại biểu Quốc hội; Nội dung chuyên đề gồm: Trình bày cơ sở ở Trung Quốc -- Qua trình mở cửa của Trung Quốc từ 1978 đến nay: Mở cửa ven biển; mở cửa ven sông; mở cửa biên giới; mở cửa nội địa; gia nhập WTO-đánh dấu sự mở cửa hoàn toàn của Trung Quốc với thế giới -- Những thành tựu và triển vọng ở của của Trung Quốc.

 • 2001


 • Văn phòng Quốc hội (2001)

 • Nội dung tài liệu gồm: Một số nét về các Đảng chính trị ở một số nước: xây dựng một nhà nước thống nhất và ổn định; tranh thủ sự ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân trong xã hội; truyền bá tư tưởng của đảng trong xã hội; cử người ra tranh cử các vị trí lãnh đạo chính trị -- Hệ thống và cơ cấu tổ chức các đảng chính trị trong Nghị viện -- Vai trò của các Đảng chính&#x...

 • 2001


 • Trung tâm Thông tin-Thư viện và Nghiên cứu Khoa học (2001)

 • Dịch vụ nghiên cứu theo yêu cầu của Đại biểu Quốc hội; Nội dung chuyên đề gồm: Trình bày những nỗ lực trên con đường thống nhất đất nước -- Cuộc hội ngộ lịch sử liên Triều -- Mục tiêu quan hệ kinh tế Nam-Bắc -- Quan hệ kinh tế mậu dịch Nam-Bắc những năm gần đây qua: thực trạng kinh tế ở Hàn Quốc; mậu dịch liên triều; hợp tác kinh tế Nam-Bắc.

 • 2007


 • Nguyễn Như Phát (2007)

 • Trình bày cơ sở lý luận về trách nhiệm bồi thường nhà nước. Phân tích phạm vi của hành vi công quyền tạo trách nhiệm bồi thường. Trên cơ sở pháp lý và phạm vi của trách nhiệm của nhà nước: Bồi hoàn theo pháp luật công; bồi thường thiệt hại từ quan hệ trái vụ theo pháp luật công; Trách nhiệm công vụ; Đền vù do quốc hữu hóa