Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Sách


 • - (2006)

 • Nội dung tập 49 bao gồm những thư từ và điện tín viết từ thời kỳ đầu cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất cho đến cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại. Ngoài ra cuốn sách còn giới thiệu 163 tài liệu của Lênin được công bố lần đầu tiên.

 • Sách


 • - (2005)

 • Nội dung tập 46 bao gồm những thư từ, điện báo, thư ngắn viết từ năm 1893 đến năm 1923 của V.I.Lênin. Những văn kiện này là một phần quan trọng và không thể tách rời trong di sản trước tác của Lênin, phản ánh khối lượng công việc lớn lao mà Người đã tiến hành nhằm xây dựng nên ở nước Nga một đảng mác-xít cách mạng, đảng vô sản kiểu mới, phản ánh sự lãnh đạo của Người đối với cuộc&...

 • Sách


 • - (2006)

 • Nội dung tập 44 gồm các tác phẩm viết từ tháng Sáu 1921 đến tháng Ba 1922, phân tích tình hình đối nội và đối ngoại của Nhà nước xô-viết, tổng kết những kết quả đầu tiên của chính sách kinh tế mới

 • Sách


 • - (2005)

 • Nội dung tập 42 bao gồm những tác phẩm viết từ tháng Mười một 1920 đến tháng Ba 1921 phản ánh thời kỳ có tính chất bước ngoặt trong đời sống của Nhà nước xô-viết, khi mà những lực lượng chủ yếu của bọn can thiệp nước ngoài và bọn phản cách mạng trong nước đã bị đập tan và nước Cộng hòa xô-viết lại một lần nữa trực tiếp đứng ngay trước những nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội trong...

 • Sách


 • - (2005)

 • Nội dung tập 47 bao gồm những thư từ viết trong thời gian từ tháng Giêng 1905 đến tháng Mười một 1910, vào thời kỳ cách mạng Nga lần thứ nhất và vào những năm thế lực phản động Xtô-lư-pin thống trị; những thư từ này có liên quan tới những tác phẩm của V.I.Lênin in trong tập 9 đến tập 19.

 • Sách


 • - (2005)

 • Nội dung tập 37 gồm những tác phẩm viết từ cuối tháng Bảy 1918 đến ngày 11 tháng Ba 1919, trong thời kỳ có cuộc can thiệp vũ trang của nước ngoài vào nước Cộng hòa xô-viết và có nội chiến ở trong nước

 • Sách


 • - (2006)

 • Nội dung tập 29 gồm những bản tóm tắt, đoạn trích, ghi chú về các cuốn sách và các bài khác nhau viết về triết học, những ý kiến và bút tích của Lênin ghi bên lề và trong văn bản các cuốn sách triết học trong tủ sách riêng của Người.