Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Sách


 • - (2005)

 • Nội dung tập 31 gồm những tác phẩm viết từ đầu tháng Ba đến cuối tháng Tư 1917. Trong thời kỳ này, đảng bôn-sê-vích dưới sự lãnh đạo của V.I.Lênin đã mở rộng cuộc đấu tranh nhằm chuyển cuộc cách mạng dân chủ - tư sản thành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa.

 • Sách


 • - (2006)

 • Nội dung tập 34 gồm những tác phẩm viết từ 10 tháng Bảy đến 24 tháng Mười 1917, vào thời kỳ chuẩn bị Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại. Những tác phẩm này cho thấy rõ cuộc đấu tranh anh dũng của đảng bôn-sê-vích dưới sự lãnh đạo của Lênin trong việc chuẩn bị quần chúng về mặt chính trị và tổ chức để tiến hành khởi nghĩa vũ trang chống Chính phủ lâm thời tư sản, vì thắng...

 • Sách


 • - (2006)

 • Nội dung tập 30 gồm những tác phẩm viết trong thời gian từ tháng Bảy 1916 đến Cách mạng dân chủ - tư sản tháng Hai 1917 ở Nga. Đó là thời kỳ cuộc chiến tranh đế quốc chủ nghĩa thế giới tiếp tục lan rộng, thời kỳ có những trận chiến đấu ác liệt ở các mặt trận, điều kiện sống của quần chúng nhân dân bị sút kém nghiêm trọng, sự bất bình và căm phẫn của quần chúng nhân dân tăng&#...

 • Sách


 • - (2005)

 • Nội dung tập 32 bao gồm những tác phẩm viết từ tháng Năm đến tháng Bảy 1917, từ Hội nghị VII toàn Nga (Hội nghị tháng Tư) Đảng công nhân dân chủ - xã hội Nga đến những sự biến tháng Bảy. Được vũ trang bằng những nghị quyết của Hội nghị tháng Tư, đây là những nghị quyết mà Lênin viết dự thảo, đảng bôn-sê-vích đi theo hướng chuẩn bị cho giai cấp công nhân và nông dân nghèo tiến lên ...

 • Sách


 • - (2006)

 • Nội dung tập 35 gồm những tác phẩm viết từ 25 tháng Mười (7 tháng Mười một) 1917 đến 5 tháng Ba 1918, tức là vào thời kỳ từ ngày thắng lợi của cuộc khởi nghĩa vũ trang tháng Mười ở Pê-tơ-rô-grát cho đến Đại hội VII của Đảng. Đó là thời kỳ mà cách mạng vô sản đã diễn ra thắng lợi rực rỡ trên khắp đất nước rộng lớn. Chính quyền xô-viết ngày càng được củng cố. Quần chúng lao động...

 • Sách


 • - (2005)

 • Nội dung tập 2 bao gồm các tác phẩm của V.I.Lênin viết trong giai đoạn từ năm 1895-1897. Nội dung chính của tập này các tư tưởng chủ yếu chủ nghĩa Mác; những tác phẩm nghiên cứu nhiệm vụ của những người mác xít Nga; những tác phẩm về kinh tế; một số tác phẩm viết cho độc giả là công nhân.

 • Sách


 • - (2004)

 • Nội dung tập 1 bao gồm những tác phẩm của V.I.Lênin viết trong những năm 1893-1894, chủ yếu phân tích, theo quan điểm mác xít chế độ kinh tế - xã hội đất nước vào cuối thế kỷ XIX, xác định những nhiệm vụ căn bản của cuộc đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân và Đảng Dân chủ - xã hội Nga, trong đó có nhiệm vụ phải thành lập một đảng mác xít ở Nga.

 • Sách


 • - (2005)

 • Nội dung tập 8 bao gồm các tác phẩm của V.I.Lênin viết trong thời gian từ tháng Chín 1903 – tháng Bảy 1904 với nội dung chính đi sâu phân tích thời kỳ diễn ra cuộc đấu tranh ác liệt của những người bôn-sê-vích chống bọn men-sê-vích sau Đại hội II của Đảng công nhân dân chủ - xã hội Nga.

 • Sách


 • - (2005)

 • Nội dung tập 6 bao gồm các tác phẩm của V.I.Lênin viết trong thời gian từ tháng Giêng – tháng Tám 1902 với nội dung chính là những luận chứng về phát triển một cách phù hợp với hoàn cảnh lịch sử mới, những tư tưởng của C.Mác và Ph.Ăngghen về đảng; phát triển những nguyên lý của học thuyết về đảng kiểu mới, đảng cách mạng vô sản; và các tài liệu để thảo cương lĩnh Đảng công nhân dân chủ...

 • Sách


 • Trần Trọng Trung (2006)

 • Nội dung cuốn sách trình bày quá trình Đại tướng - Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, chỉ huy toàn quân đánh thắng đội quân xâm lược nhà nghề của thực dân Pháp.