Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Sách


 • - (1968)

 • Báo cáo bổ sung tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa III trình bày về những nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch Nhà nước năm 1968; tranh thủ thuận lợi, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch Nhà nước năm 1968, đưa sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước tiến lên giành những thắng lợi to lớn hơn nữa.

 • Sách


 • - (1975)

 • Cuốn sách là báo cáo về xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cung cấp thông tin về Đại hội của Đảng Cộng sản Nga thứ XIII, XIV, XV. Báo cáo tổ chức của Ban chấp hành Trung ương; báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương. Cùng với đó là những kết quả, kết luận bản báo cáo chính trị.

 • Sách


 • - (1958)

 • Bản báo cáo gồm 3 nội dung chính: Nhiệm vụ của kế hoạch ba năm (1958-1960) phát triển và cải tạo kinh tế, phát triển văn hóa; Những vấn đề chủ yếu của công cuộc phát triển và cải tạo kinh tế, phát triển văn hóa trong ba năm; Ra sức phấn đấu để hoàn thành vượt mức kế hoạch ba năm phát triển và cải tạo kinh tế, phát triển văn hóa.

 • Sách


 • - (1961)

 • Toàn văn báo cáo về sửa đổi điều lệ Đảng Cộng sản Liên Xô do đồng chí F. R. Cô-dơ-lốp, Bi thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng trình bày tại Đại hội lần thứ XXII cùa Đảng Cộng sản Liên xô ngày 28 tháng Mười 1961