Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Sách


 • Hội đồng xuất bản Hồ Chí Minh toàn tập (2000)

 • Nội dung tập 4 bao gồm những tác phẩm, bài viết, bài nói, diễn văn, thư tư, tuyên bố, trả lời các nhà báo… của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 2-9-1945 đến hết năm 1946, phản ánh những hoạt động sôi nổi, phong phú, đầy sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Chủ tịch đầu tiên của nước Việt Nam vừa mới giành được độc lập.

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2007)

 • Nội dung tập 53 phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng từ tháng 6-1993 đến hết tháng 12-1994. Từ sau Đại hội VII, tình hình thế giới diễn biến nhanh chóng và phức tạp. Chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ. Các thế lực thù địch ra sức hoạt động chống phá công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta. Trước thách thức mới, với sự nhạy bén chính trị và k...

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2006)

 • Nội dung tập 48 phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1987. Năm 1987 là năm mở đầu việc thực hiện đường lối đổi mới do Đại hội VI của Đảng đề ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội ở nước ta đã phát triển đến mức đặc biệt nghiêm trọng: Sản xuất đình trệ, lưu thông ách tắc; lạm phát ba con số, ngân sách thâm hụt, vật giá leo thang; đời sống nhân dân ...

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2007)

 • Nội dung tập 54 phản ánh việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII và chuẩn bị Đại hội lần thứ VIII của Đảng.

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2015)

 • Nội dung tập 58 phản ánh hoạt động của Đảng trong năm 1999. Năm 1999 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng và bắt đầu chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng.

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2004)

 • Nội dung tập 32 phản ánh sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong năm 1971. Trong năm này, cách mạng Việt Nam có những chuyển biến quan trọng. Ở miền Bắc, trong sự nghiệp khôi phục và phát triển kinh tế, nhân dân ta đã thu được một số kết quả có ý nghĩa to lớn trên mặt trận nông nghiệp và công nghiệp nhờ chính sách chú trọng chỉ đạo sản xuất, khuyến nông, chấn chỉnh quản lý... Ở miền ...

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2004)

 • Nội dung tập 36 phản ánh tình hình đất nước và sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1975. Năm 1975 có vị trí và ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước ngoặt mới trong lịch sử dân tộc ta: cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thắng lợi trọn vẹn, giải phóng hoàn toàn miền Nam, đất nước thống nhất, nhiệm vụ chiến lược cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân hoàn thành, cả nước đi lên chủ nghĩ...

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2004)

 • Nội dung tập 35 bao gồm các văn kiện năm 1974, phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn nhân dân cả nước đang nỗ lực phấn đấu vượt mọi gian khổ, hy sinh, thử thách để kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2005)

 • Nội dung tập 42 phản ánh hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong năm 1981, một năm có vị trí rất quan trọng đối với việc chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V, tiến hành bầu cử Quốc hội khoá VII và Hội đồng nhân dân các cấp.

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2006)

 • Nội dung tập 45 phản ánh sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong năm 1984, tập trung vào những nhiệm vụ quan trọng và cấp bách: kiện toàn tổ chức và phương thức làm việc của Đảng từ Trung ương đến cơ sở; tăng cường chỉ đạo công tác báo chí, xuất bản, văn học - nghệ thuật; bầu cử Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp; tiếp tục cải tạo xã hội chủ nghĩa trong nông nghiệp ở&#...