Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2006)

 • Nội dung tập 49 phản ánh sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1988 và năm 1989. Trong hai năm này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ra nhiều văn bản nhằm cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội VI của Đảng trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hoá, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng, Nhà nước và các đoàn thể nhân dân...

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2003)

 • Nội dung tập 26 phản ánh sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1965. Trong năm 1965, cách mạng nước ta có nhiều biến đổi quan trọng, thắng lợi to lớn của quân và dân trên chiến trường miền Nam đã cơ bản đập tan chiến lược "chiến tranh đặc biệt" của đế quốc Mỹ, buộc chúng phải chuyển sang chiến lược "chiến tranh cục bộ" với việc ồ ạt đưa quân Mỹ và chư hầu vào miền Nam, tăng cườ...

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2003)

 • Nội dung tập 28 phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1967. Năm 1967 là năm cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta bước vào thời kỳ gay gắt. Bị sa lầy và thất bại bước đầu trong chiến lược "chiến tranh cục bộ", đế quốc Mỹ điên cuồng đẩy mạnh chiến tranh phá hoại miền Bắc; tăng cường bình định và mở nhiều cuộc hành quân càn quét dã man ở miền Nam, đ...

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2004)

 • Nội dung tập 30 phản ánh sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1969. Giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đang đi vào giai đoạn mới thì Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời vào ngày 2-9-1969. Người để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta bản Di chúc lịch sử, thiêng liêng, bất hủ. Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra lời kêu gọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đồng bào cả nước và kiều bào ở nước ...

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2004)

 • Nội dung tập 31 bao gồm các văn kiện Đảng năm 1970, phản ánh hoạt động của Đảng trong thời điểm nhân dân ta đang khắc phục hậu quả chiến tranh phá hoại, khôi phục kinh tế, bảo vệ miền Bắc; chiến đấu chống chiến lược Việt Nam hoá chiến tranh của đế quốc Mỹ; nhân dân Đông Dương phải đối đầu với cuộc chiến tranh xâm lược do đế quốc Mỹ mở rộng trên toàn bán đảo Đông Dương

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2002)

 • Nội dung tập 22 tập hợp những Văn kiện của Đảng trong năm 1961, năm đầu tiên Đảng lãnh đạo thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ nhất 1961-1965; lãnh đạo đẩy mạnh xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc; lãnh đạo kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang tiến công địch trên toàn miền Nam

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2002)

 • Nội dung tập 25 phản ánh sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1964. Trong năm này, Đảng tổ chức triển khai học tập sâu rộng Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương (khoá III) về vấn đề quốc tế, nhằm nhận rõ tình hình và nhiệm vụ quốc tế, thấu suốt hơn nữa đường lối của Đảng, triệt để phê phán ảnh hưởng của chủ nghĩa xét lại trong một số cán bộ đảng viên, nâng cao ...

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2002)

 • Nội dung tập 21 phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1960. Ở miền Bắc: công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp, công thương nghiệp tư bản tư doanh, tiểu, thủ công nghiệp và những người buôn bán nhỏ đã căn bản hoàn thành. Ở miền Nam: phong trào đồng khởi diễn ra ở hầu khắp các địa phương và giành được những thắng lợi to lớn, đẩy chế độ Mỹ - Diệm vào cuộc&#x...

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2005)

 • Nội dung tập 38 phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1977. Năm 1977 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của Đảng, là năm thứ hai thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm 1976-1980, là năm đánh dấu một bước phát triển mới trong việc đẩy mạnh các nhiệm vụ về kinh tế - xã hội.

 • Cẩm nang


 • Julio Amador III, Franck Balme (2012)

 • Ấn phẩm tập hợp các giấy tờ được chuẩn bị cho Hội thảo liên vùng về các tổ chức khu vực và tính toàn vẹn của các cuộc bầu cử diễn ra tại Stockholm vào tháng 12 năm 2011. Các bài báo, trình bày ở đây như các chương, tập trung vào các tổ chức khu vực tham gia Đối thoại liên khu vực về dân chủ