Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Kofi A. Annan, Festus Mogae (2012)

 • Báo cáo xây dựng quy tắc về tạo tổ chức và định mức cạnh tranh đa đảng, phân chia quyền lực thúc đẩy dân chủ như một hệ thống an ninh giữa các đảng chính trị; loại bỏ các rào cản pháp lý, hành chính, chính trị, kinh tế, và xã hội để tham gia chính trị phổ quát và bình đẳng; và điều tiết tài chính chính trị không kiểm soát được.

 • Cẩm nang


 • Abdurashid Solijonov (2016)

 • Báo cáo cung cấp một cái nhìn tổng quan về EJD và trình bày những phát hiện chính từ việc nghiên cứu cơ chế EDR. Báo cáo cũng trình bày thảo luận ngắn gọn về những phát hiện này, làm nổi bật các xu hướng và thực tiễn quan trọng từ góc độ toàn cầu. Mục đích của báo cáo này là giới thiệu về tổ chức quốc tế EJD của IDEA và quảng bá tiện ích của nó trong phạm vi hỗ trợ ...

 • Cẩm nang


 • IDEA (2018-5)

 • Tóm tắt khái niệm và sự phát triển của công lý bầu cử. Trình bày các kết quả sơ bộ về tự đánh giá được thực hiện bởi Bawaslu . Nêu chi tiết phản hồi từ hội thảo thí điểm, bao gồm nhận xét tổng thể, phản hồi về các phần riêng lẻ và phản hồi thông qua quan điểm của các bên liên quan.

 • Cẩm nang


 • Andrew Ellis (2018-4)

 • Trình bày những hiểu biết về hệ thống bầu cử và đưa ra ý tưởng trong việc thiết kế một hệ thống bầu cử và thiết kế khung thể chế trong bối cảnh xây dựng hiến pháp.

 • Cẩm nang


 • - (2018-3)

 • Cung cấp một số giải thích chi tiết về các biến và tùy chọn trả lời trong Cơ sở dữ liệu thiết kế hệ thống bầu cử quốc tế của IDEA (Cơ sở dữ liệu ESD). Cẩm nang cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện về các hệ thống bầu cử được sử dụng tại hơn 200 quốc gia và bao gồm 18 nghiên cứu điển hình cũng như bản đồ cho thấy các hệ thống bầu cử khác nhau được sử dụng ở ...

 • Sách


 • Andrew Reynolds, Ben Reilly (2005)

 • Cuốn sổ tay này dùng cho các nhà đàm phán chính trị, các nhà thiết kế hiến pháp và những người tham gia tranh luận về các thể chế chính trị ở các nền dân chủ mới.