Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Authors: Nguyễn Thanh Tuấn (2015)

 • Việc giải quyết tốt vấn đề việc làm, thu nhập, thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật về lao động, tiền lương, bảo hiểm và chăm sóc phục hồi sức khỏe, nhà ở cũng như phát triển các tổ chức đoàn thể trong công nhân thuộc các khu vực kinh tế là để từng bước thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân trong giai đoạn mới ở nước ta.

 • Bài trích


 • Authors: Nguyễn Thị Thúy, Lê Thị Hằng (2015)

 • Chính sách công là một trong những công cụ cơ bản được Nhà nước sử dụng để phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Ở mỗi giai đoạn phát triển, yêu cầu nâng cao chất lượng hiệu quả chính sách công luôn được đặt ra. Để làm được điều đó cần có sự hoàn thiện quy trình chính sách, tổ chức thực thi chính sách, đồng thời phải có sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, trong đó các tổ chức chính trị - xã hội đóng vai trò quan trọng.

 • Sách


 •  (1971)

 • Các tác phẩm của Lê-nin trong bộ Tuyển tập chỉ ra những giai đoạn phát triền chủ yếu về mặt lịch sử của chủ nghĩa bôn-sê-vích và cho thấy sức sáng tạo vô biên của chủ nghĩa Mác- Lê-nin trong hành động

 • Sách


 •  (1967)

 • Nêu bản chất và đặc trưng của chủ nghĩa đế quốc; những mẫu thuẫn trong thời đại chủ nghĩa đế quốc; sự diệt vong tất nhiên của chủ nghĩa đế quốc; đánh giá lực lượng của chủ nghĩa đế quốc.

 • Sách


 •  (1970)

 • Bài nói chuyện của Thủ tướng Phạm Văn Đồng trong buổi lễ kỷ niệm trọng thể lần thứ 80 ngày sinh Hồ Chủ tịch, tôn vinh và lý giải về tầm quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lịch sử Việt Nam, tư tưởng cách mạng, lòng yêu nước và tinh hoa cũng như tác động lớn đối với dân tộc Việt Nam và thời đại của Bác.

 • Sách


 •  (1971)

 • Các văn kiện của Trung ương Đảng về vấn đề thống nhất Mặt trận dân tộc từ năm 1930 - 1970, gồm sách lược vắn tắt của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, báo cáo về công tác cách mạng và lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.