Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Thanh Tuấn (2015)

 • Việc giải quyết tốt vấn đề việc làm, thu nhập, thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật về lao động, tiền lương, bảo hiểm và chăm sóc phục hồi sức khỏe, nhà ở cũng như phát triển các tổ chức đoàn thể trong công nhân thuộc các khu vực kinh tế là để từng bước thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân trong giai đoạn mới ở nước ta.

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2004)

 • Nội dung tập 32 phản ánh sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong năm 1971. Trong năm này, cách mạng Việt Nam có những chuyển biến quan trọng. Ở miền Bắc, trong sự nghiệp khôi phục và phát triển kinh tế, nhân dân ta đã thu được một số kết quả có ý nghĩa to lớn trên mặt trận nông nghiệp và công nghiệp nhờ chính sách chú trọng chỉ đạo sản xuất, khuyến nông, chấn chỉnh quản lý... Ở miền ...

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2004)

 • Nội dung tập 33 gồm những văn kiện quan trọng của Đảng năm 1972, đặc biệt là các văn kiện của Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Trung ương (khoá III). Nội dung các văn kiện phản ánh sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, nhạy bén và kịp thời của Trung ương trên tất cả các lĩnh vực.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Ban Tuyên giáo Trung ương (2010)

 • Tài liệu nhằm giúp những người có nguyện vọng gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam nắm được: tóm tắt lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; nội dung cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Sách


 • Võ Văn Lộc (2008)

 • Nội dung cuốn sách bao gồm những bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về các loại bệnh, triệu chứng và cách chữa trị của bệnh làm mất dân chủ trong quá trình thực thi dân chủ ở nước ta.

 • Sách


 • Doaa Abdelaal, Eric Ambrose (2017)

 • Tập trung nghiên cứu sự tham gia của xã hội dân sự, lồng ghép giới và quốc hội ở khu vực. Ấn phẩm này không chỉ cung cấp thông tin tư tưởng cho các nhà hoạch định chính sách và các học viên, mà còn tạo điều kiện cho sự hiểu biết về bối cảnh mà các tổ chức khu vực hoạt động.

 • Báo cáo


 • Kevin Casas-Zamora, Elin Falguera (2016)

 • Báo cáo đánh giá mức độ tài chính chính trị, một trở ngại đáng kể cho phụ nữ chay đua vào chính trị. Tập trung vào phân tích kinh nghiệm của Colombia, một đất nước, giống như nhiều nước Mỹ Latinh khác, tiếp tục đấu tranh với những lề lối xã hội, kinh tế và bất bình đẳng chính trị ảnh hưởng không cân xứng đến phụ nữ.