Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2004)

 • Nội dung tập 37 gồm những văn kiện quan trọng của Đảng năm 1976, đặc biệt là các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng. Đây là năm đầu tiên Đảng lãnh đạo cả nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội, nhân dân cả nước náo nức bước vào giai đoạn mới xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2004)

 • Nội dung tập 32 phản ánh sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong năm 1971. Trong năm này, cách mạng Việt Nam có những chuyển biến quan trọng. Ở miền Bắc, trong sự nghiệp khôi phục và phát triển kinh tế, nhân dân ta đã thu được một số kết quả có ý nghĩa to lớn trên mặt trận nông nghiệp và công nghiệp nhờ chính sách chú trọng chỉ đạo sản xuất, khuyến nông, chấn chỉnh quản lý... Ở miền ...

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2004)

 • Nội dung tập 34 phản ánh sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1973. Ngày 27-1-1973, "Hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam" được ký kết. Theo đó, Hoa Kỳ và các nước khác tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam; Hoa Kỳ chấm dứt chiến tranh xâm lược, chấm dứt sự dính líu về quân sự và can thiệp vào công việc nội bộ của miền&...

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2004)

 • Nội dung tập 33 gồm những văn kiện quan trọng của Đảng năm 1972, đặc biệt là các văn kiện của Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Trung ương (khoá III). Nội dung các văn kiện phản ánh sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, nhạy bén và kịp thời của Trung ương trên tất cả các lĩnh vực.

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2004)

 • Nội dung tập 36 phản ánh tình hình đất nước và sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1975. Năm 1975 có vị trí và ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước ngoặt mới trong lịch sử dân tộc ta: cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thắng lợi trọn vẹn, giải phóng hoàn toàn miền Nam, đất nước thống nhất, nhiệm vụ chiến lược cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân hoàn thành, cả nước đi lên chủ nghĩ...

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2004)

 • Nội dung tập 35 bao gồm các văn kiện năm 1974, phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn nhân dân cả nước đang nỗ lực phấn đấu vượt mọi gian khổ, hy sinh, thử thách để kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2005)

 • Nội dung tập 41 phản ánh hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong năm 1980. Năm 1980 là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng, là năm chuẩn bị kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ ba, nhưng chúng ta lại đứng trước những khó khăn to lớn. Đất nước vừa có hoà bình, vừa có thể xảy ra chiến tranh.

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2005)

 • Nội dung tập 42 phản ánh hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong năm 1981, một năm có vị trí rất quan trọng đối với việc chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V, tiến hành bầu cử Quốc hội khoá VII và Hội đồng nhân dân các cấp.

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2006)

 • Nội dung tập 45 phản ánh sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong năm 1984, tập trung vào những nhiệm vụ quan trọng và cấp bách: kiện toàn tổ chức và phương thức làm việc của Đảng từ Trung ương đến cơ sở; tăng cường chỉ đạo công tác báo chí, xuất bản, văn học - nghệ thuật; bầu cử Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp; tiếp tục cải tạo xã hội chủ nghĩa trong nông nghiệp ở&#...

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2006)

 • Nội dung tập 44 gồm những văn kiện của Đảng được ban hành năm 1983. Các văn kiện đã cụ thể hoá đường lối của Đại hội V, tập trung vào những nhiệm vụ quan trọng và cấp bách như công tác tư tưởng và tổ chức, xây dựng lực lượng vũ trang, đẩy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa ở miền Nam, xây dựng và tăng cường cấp huyện, cải cách giáo dục lý luận, chính trị trong các trường đại học,&...