Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2006)

 • Nội dung tập 46 phản ánh tình hình đất nước và sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1985. Năm 1985, tình hình kinh tế - xã hội nước ta có nhiều chuyển biến, sôi động. Trung ương Đảng đã ra nhiều nghị quyết, chỉ thị, thông tri cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội V trên các lĩnh vực kinh tế, quân sự, ngoại giao, văn hoá - xã hội..., đặc biệt đã tổ chức Hội nghị lần thứ tám bàn về giá ...

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2006)

 • Nội dung tập 49 phản ánh sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1988 và năm 1989. Trong hai năm này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ra nhiều văn bản nhằm cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội VI của Đảng trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hoá, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng, Nhà nước và các đoàn thể nhân dân...

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2015)

 • Nội dung tập 59 phản ánh các hoạt động của Đảng trong năm 2000. Năm 2000 là năm toàn Đảng chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng các cấp, chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng.

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2003)

 • Nội dung tập 26 phản ánh sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1965. Trong năm 1965, cách mạng nước ta có nhiều biến đổi quan trọng, thắng lợi to lớn của quân và dân trên chiến trường miền Nam đã cơ bản đập tan chiến lược "chiến tranh đặc biệt" của đế quốc Mỹ, buộc chúng phải chuyển sang chiến lược "chiến tranh cục bộ" với việc ồ ạt đưa quân Mỹ và chư hầu vào miền Nam, tăng cườ...

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2003)

 • Nội dung tập 28 phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1967. Năm 1967 là năm cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta bước vào thời kỳ gay gắt. Bị sa lầy và thất bại bước đầu trong chiến lược "chiến tranh cục bộ", đế quốc Mỹ điên cuồng đẩy mạnh chiến tranh phá hoại miền Bắc; tăng cường bình định và mở nhiều cuộc hành quân càn quét dã man ở miền Nam, đ...

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2004)

 • Nội dung tập 30 phản ánh sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1969. Giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đang đi vào giai đoạn mới thì Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời vào ngày 2-9-1969. Người để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta bản Di chúc lịch sử, thiêng liêng, bất hủ. Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra lời kêu gọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đồng bào cả nước và kiều bào ở nước ...

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2004)

 • Nội dung tập 31 bao gồm các văn kiện Đảng năm 1970, phản ánh hoạt động của Đảng trong thời điểm nhân dân ta đang khắc phục hậu quả chiến tranh phá hoại, khôi phục kinh tế, bảo vệ miền Bắc; chiến đấu chống chiến lược Việt Nam hoá chiến tranh của đế quốc Mỹ; nhân dân Đông Dương phải đối đầu với cuộc chiến tranh xâm lược do đế quốc Mỹ mở rộng trên toàn bán đảo Đông Dương

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2003)

 • Nội dung tập 27 phản ánh sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1966. Trong năm này, Đảng tập trung lãnh đạo toàn quân, toàn dân thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 và 12 Ban Chấp hành Trung ương (khoá III), ra sức kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, tiến tới thống nhất nước nhà

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2003)

 • Nội dung tập 24 phản ánh hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ta năm 1963, một năm có vị trí rất quan trọng đối với việc hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ nhất phát triển kinh tế quốc dân (1961-1965) do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng đề ra

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2002)

 • Nội dung tập 22 tập hợp những Văn kiện của Đảng trong năm 1961, năm đầu tiên Đảng lãnh đạo thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ nhất 1961-1965; lãnh đạo đẩy mạnh xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc; lãnh đạo kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang tiến công địch trên toàn miền Nam