Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2002)

 • Nội dung tập 25 phản ánh sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1964. Trong năm này, Đảng tổ chức triển khai học tập sâu rộng Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương (khoá III) về vấn đề quốc tế, nhằm nhận rõ tình hình và nhiệm vụ quốc tế, thấu suốt hơn nữa đường lối của Đảng, triệt để phê phán ảnh hưởng của chủ nghĩa xét lại trong một số cán bộ đảng viên, nâng cao ...

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2002)

 • Nội dung tập 21 phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1960. Ở miền Bắc: công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp, công thương nghiệp tư bản tư doanh, tiểu, thủ công nghiệp và những người buôn bán nhỏ đã căn bản hoàn thành. Ở miền Nam: phong trào đồng khởi diễn ra ở hầu khắp các địa phương và giành được những thắng lợi to lớn, đẩy chế độ Mỹ - Diệm vào cuộc&#x...

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2002)

 • Nội dung tập 18 phản ánh sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1957, là năm Đảng lãnh đạo toàn dân tiếp tục củng cố và xây dựng miền Bắc tiến dần lên chủ nghĩa xã hội; tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh của nhân dân miền Nam chống đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai Ngô Đình Diệm, đòi thống nhất đất nước.

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2005)

 • Nội dung tập 38 phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1977. Năm 1977 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của Đảng, là năm thứ hai thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm 1976-1980, là năm đánh dấu một bước phát triển mới trong việc đẩy mạnh các nhiệm vụ về kinh tế - xã hội.

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2005)

 • Nội dung tập 40 phản ánh tình hình đất nước và hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1979. Năm 1979, cùng với việc lãnh đạo toàn quân, toàn dân đánh thắng các cuộc chiến tranh biên giới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng tiếp tục tập trung sức lãnh đạo phát triển kinh tế, văn hoá và xây dựng Đảng.

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2002)

 • Nội dung tập 19 phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1958. Sau ba năm khôi phục kinh tế, từ 1958, Đảng lãnh đạo nhân dân phát triển và cải tạo nền kinh tế quốc dân theo kế hoạch 3 năm (1958-1960) tiến dần lên chủ nghĩa xã hội

 • Văn kiện


 • Đảng Cộng sản Việt Nam (2001)

 • Nội dung tập 15 phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1954, là năm đánh dấu bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và can thiệp Mỹ; là năm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng và Chính phủ tập trung chỉ đạo cuộc Tổng tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954 mà đỉnh cao là Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử